Baza wiedzy

CIRZ_217_15.jpg

KPI w zarządzaniu personelem. Czy controlling może być odpowiedzią na kryzys niedoborów kadrowych?

Anna Andraszek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Dla osób zarządzających firmami i samych pracowników 2016 r. był wyjątkowy. W listopadzie zanotowano najniższą od 25 lat stopę bezrobocia, która według GUS wyniosła zaledwie 8,2%. W połączeniu z faktem, że 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny, a w 2018 r. na rynek pracy wkroczy rocznik, którego liczebność jest mniejsza niż w 2017 r. oznacza, że firmy będą zmuszone stawić czoła licznym wyzwaniom kadrowym. Rynek pracownika jest już faktem, a kolejne lata będą jedynie pogłębiać tę tendencję. W takiej sytuacji controlling obszarów HR staje się kluczową kwestią, a określenie odpowiednich KPI pozwalających na sprawne nim zarządzanie warunkiem koniecznym, żeby firmy mogły utrzymać obroty i zyski.

Wycena wartości kapitału ludzkiego w firmie produkcyjnej – studium przypadku

Dariusz Stronka Kinga Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji. Określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy jest niezbędne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

CIRZ_217_26.jpg

Scrum bez tajemnic

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

CIRZ_217_29.jpg

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i wiąże się m.in. z kosztem kapitału, a więc stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych, służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Rezerwy urlopowe - zasady tworzenia, zastosowanie i ujęcie w bilansie

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Rezerwy są w rachunkowości również jako zobowiązania jednostki, których termin wymagalności czy też kwota nie jest pewna. Zobowiązania zaś definiuje się jako zapłatę za przeszłe zdarzenia, w których powstał obowiązek wykonania świadczenia oraz wartość została wiarygodnie określona, przy czym spowoduje również wykorzystanie posiadanych przez jednostkę aktywów.

CIRZ_217_38.jpg

Leasing w świetle MSR 17

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 określa zasady wykazywania operacji leasingowych w sprawozdaniach finansowych zarówno u leasingodawców, jak i korzystających z leasingu z podziałem na leasing finansowy i operacyjny.

CIRZ_217_10.jpg

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Ludzie, zasoby ludzkie, personel, kapitał ludzki – obejmują siłę roboczą, umiejętności, kompetencje, zdolności menedżerskie, twórcze spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. Ludźmi w organizacji należy umiejętnie zarządzać. Można to czynić przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi, w tym przy zastosowaniu controllingu personalnego, który ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

faktoring.jpeg

Faktoring jako forma finansowania działalności bieżącej

Mateusz Komander Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Wielu przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych, boryka się z problemami związanymi z finansowaniem bieżącej działalności. Ich najczęstszym pomysłem jest poszukiwanie źródeł finansowania w obsługującym ich banku, gdzie niejednokrotnie pierwszym wybór pada na kredyt obrotowy lub inny produkt dłużny banku. Przedsiębiorcy, nieświadomi alternatywnych możliwości finansowania, wybierają ofertę kredytową, ograniczając tym samym swoje zdolności finansowe na przyszłość oraz bardzo często blokując środki trwałe, firmowe lub prywatne, ustanawiając na nich zabezpieczenie kredytu.

dotacje.jpeg

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

Grzegorz Rebkowiec Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Filtruj artykuły wg.