Controlling

FiC_53_42.jpg

Model - produkować czy kupować?

Wojciech Próchnicki Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

W dzisiejszej gospodarce zmienności rynku i preferencji konsumenckich kierowanie przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym wymaga od kadry zarządzającej ciągłej analizy opłacalności produkcji poszczególnych produktów.

MC_53_cele.jpg

Cele marżowe jako instrument zarządzania sprzedażą

Anna Sperska Magazyn Controlling 53/2017 nr 53/2017 z dnia 2017-08-08

Aby współcześnie z sukcesem zarządzać sprzedażą, nie wystarczą już talent, dobre wyczucie rynku i wysokie kompetencje komunikacyjne. W obecnych warunkach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej o trwałym sukcesie lub porażce decydują doskonale przygotowana strategia sprzedaży, jasno wytyczająca cele i kierunki działań, perfekcyjnie zaprojektowany i dostosowany do cyklu zakupowego klienta proces sprzedaży oraz efektywny system kontroli i informacji zwrotnej w zakresie działań sprzedażowych i ich wyników.

CIRZ_07_24.jpg

Procesy organizacyjne – jak analizować i opisywać?

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Terminy: „proces”, „usprawnienie procesu” są często używane w potocznym języku biznesu. Warto sobie przypomnieć, czym jest proces i co z niego powinno wynikać dla organizacji, w której procesy mają zastosowanie. Przyczyną powstania i stosowania procesów była potrzeba standaryzacji działań w organizacji. Standaryzacja oznacza sposób ujednolicenia wybranych rodzajów zachowań i działań w organizacji według tych samych formuł obowiązujących jej wszystkich członków.

CIRZ_07_21.jpg

Zwinne zarządzanie – nie dla wszystkich? Część I

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Procesowa orientacja zarządzania firmą zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Ci, którzy chcą skorzystać z tego podejścia, mogą wybierać spośród szeregu różnych metod prowadzenia projektów, które (bardzo ogólnie) można podzielić na dwie kategorie: tradycyjne i zwinne. W artykule opisano, czym różnią się jedne od drugich i czy każda firma (niezależnie od branży) może wdrożyć zarządzanie w stylu agile.

Standardowe koszty wytworzenia produktów – metoda kalkulacji i podstawa rozliczeń świadczeń wewnętrznych produkcji z działami sprzedaży

Marcin Rabiega Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

W przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych istotną rolę pełni zakład wytwarzający określone asortymenty produktów na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez działy sprzedaży. Często koszt wytworzenia jest punktem wyjścia do ustalania cen sprzedaży. Dlatego niezmiernie istotne jest prawidłowe ustalenie łącznych oraz jednostkowych kosztów wytworzenia produktów, które są podstawą do rozliczenia wyrobów gotowych z działami sprzedaży.

Kontrola wewnętrzna, a efektywne zarządzanie organizacją

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2017 nr 6/2017 z dnia 2017-05-17

Nie powinno budzić wątpliwości stwierdzenie, że kontrola, której przedmiotem są zachodzące w przedsiębiorstwie procesy wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym, to fundamentalna funkcja zarządzania. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne działanie wprowadzonej kontroli.

Analizy rentowności sprzedaży

Wojciech Próchnicki Szef Sprzedaży 15/2014 nr 15/2014 z dnia 2014-08-01

Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek marż pokrycia.

Przedsiębiorstwo funkcjonujące na dzisiejszym, jakże konkurencyjnym rynku, aby osiągnąć na nim przewagę nad resztą firm, musi badać rentowność nie tylko na poziomie całej organizacji. Koniecznością jest jej badanie dla poszczególnych rodzajów działalności, regionów sprzedaży, kanałów dystrybucji, oddziałów firmy, grup asortymentowych produktów czy też samych produktów.

CiRZ_211_06.jpg

Dwie drogi do celu – porównanie metod PERT i CPM do oceny czasu realizacji projektu

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

Zarówno PERT (ang. Program Evaluation and Review Technique), jak i CPM (ang. Critical Path Method) należą do kategorii metod sieciowych. Ich podstawowym celem jest analiza ścieżki krytycznej, pozwalająca na wyznaczenie zarówno przedziałów czasowych dla przewidzianych w projekcie zadań, jak również rezerw i luzów czasowych występujących między nimi. Taka analiza wskazuje, które z czynności mają kluczowe znaczenie dla realizacji projektu, by ten został ukończony w założonym terminie.

CiRZ_211_09.jpg

Zagadnienie transportowe – minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów – metoda VAM

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2017 nr 4 z dnia 2017-04-01

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo, w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik jednostki. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda VAM w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

Filtruj artykuły wg.