Koszty w zarządzaniu

cirz_8_budz koszt transp.jpg

Budżetowanie kosztów transportowych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Działania i procesy, które zachodzą w organizacjach, towarzyszą podejmowaniu decyzji menedżerskich i obejmują różne elementy wspierające operacyjną działalność przedsiębiorstw, takie jak: produkcję, zaopatrzenie w materiały, gospodarkę finansową, zakupy, marketing i transport. Działania i procesy logistyczne generują koszty prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty transportu ponoszone przez jednostkę na przewóz osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty transportu są wielkością ekonomiczną o dużej dynamice zmian krótkookresowych.

CiRZ_215_28.jpg

Restrukturyzacja w świetle cen transferowych. Ekonomiczne skutki zmian w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Michał Piechocki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku jednolitego podejścia do restrukturyzacji w polskich przepisach ze szczególnym uwypukleniem cen transferowych. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe kreują niejednoznaczną sytuację prawną podmiotu restrukturyzowanego. Ponadto w artykule przedstawione zostaną ekonomiczne skutki restrukturyzacji w świetle cen transferowych. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora.

Narzędzie do analizy kosztów marketingowych

Łukasz Holik Szef Sprzedaży 23/2015 nr 23/2015 z dnia 2015-11-01

Trudno wyobrazić sobie efektywną sprzedaż bez marketingu, trudno również mówić o efektywnym marketingu bez konkretnych efektów sprzedażowych. Cała trudność polega na tym, by umieć przełożyć informacje marketingowe na konkretne działania w dziedzinie sprzedaży.

Koszty to nie wszystko

Jakub Antkowiak Szef Sprzedaży 22/2015 nr 22/2015 z dnia 2015-09-01

Obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają na zatrudnianie pracowników w bardziej lub mniej elastycznej formie. Każda z nich ma różnorakie konsekwencje dla obu stron. Na jakich warunkach najkorzystniej zatrudnić handlowca?

Kary umowne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - rozliczenia podatkowe i ewidencja księgowa

Paweł Muż Monitor Księgowego nr 9 nr 9 z dnia 2017-05-05

Częstą praktyką obrotu gospodarczego jest zastrzeganie kar umownych w celu wzmocnienia pozycji jednej ze stron umowy. Kara umowna jest bowiem dodatkowym zastrzeżeniem umownym mającym na celu wzmocnienie skuteczności umowy i służy realnemu wykonaniu zobowiązań. Istotą kary umownej jest rekompensata, zadośćuczynienie. Nie jest to płatność za świadczenie, lecz wyrównanie wyrządzonej szkody. Zapłacenie lub otrzymanie kary umownej związane jest z konkretnymi skutkami podatkowymi – kosztem, przychodem czy opodatkowaniem VAT. Niestety nie brakuje w tej kwestii problemów interpretacyjnych. W raporcie przedstawiamy na przykładach, jak należy rozliczać wypłacane i otrzymywane kary umowne, oraz ich ewidencję w księgach.

W którym momencie zlikwidowana inwestycja staje się kosztem podatkowym

Marek Smakuszewski Monitor Księgowego nr 9 nr 9 z dnia 2017-05-05

PROBLEM: Spółka rozpoczęła inwestycję polegającą na budowie magazynu. Ponoszone wydatki na budowę traktowane były przez spółkę jako środki trwałe w budowie. Budowa została przerwana na wczesnym etapie, ponieważ pojawiła się możliwość budowy w lepszej lokalizacji. Podjęto decyzję o likwidacji tej inwestycji. Czy i w którym momencie wydatki na zlikwidowaną inwestycję będą kosztem podatkowym?

CiRZ_212_21.jpg

Zagadnienie transportowe - minimalizacja kosztu dostawy towarów do sklepów - metoda minimalnego elementu macierzy

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

W materiale zostanie przedstawiony przykład optymalizacji kosztów transportu towarów od dostawców do poszczególnych sklepów jednostki (odbiorców). Jak wiadomo w takim rodzaju działalności obniżenie kosztów transportu ma duży wpływ na wynik finansowy. W rozpatrywanym modelu zostanie użyta metoda minimalnego elementu macierzy w celu wyznaczenia sposobu dostawy towarów, generującego najniższy koszt.

Kluczowe wskaźniki efektywności w zapasach

Adam Jabłoński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2017 nr 5 z dnia 2017-05-01

Przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji kosztów i działalności. Zjawisko to dotyczy również zapasów. W tym celu stosowanych jest wiele wskaźników, które pozwalają na lepszą organizację zamówień, zatrudnienia, produkcji czy też lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowej. Wszystkie te dziedziny są bardzo ważne, jeśli przedsiębiorstwo chce osiągać dobre wyniki.

FiC_50_63.jpg

SaaS jako metoda optymalizacji kosztów IT

Przemysław Galiński Magazyn Controlling 50/2017 nr 50 z dnia 2017-03-01

Niezależnie od miejsca, w którym znajduje się organizacja, koszty i ich optymalizacja na zawsze pozostaną wyzwaniem dla osób zarządzających. Najprostszą metodą służącą redukcji i optymalizacji jest oczywiście ograniczenie kosztów poprzez rezygnację z części działań. W mojej ocenie kluczem do sukcesu firmy jest właśnie optymalizacja.

CiRZ_207_14.jpg

Główne miary kosztowe i operacyjne w controllingu kosztowym

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2016 nr 12 z dnia 2016-12-01

Nowoczesny controlling kosztów wymaga wypracowania kryteriów wyboru i integracji narzędzi zarządzania kosztami w spójny system. Controlling kosztów jest integralną częścią szeroko rozumianego systemu controllingu i zyskuje na znaczeniu w przedsiębiorstwach, które dążą do zwiększonego udziału w rynku poprzez poprawę produktywności, wydajności, jakości oferowanych produktów oraz optymalizacji kosztów. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw mają swoje przełożenie na strukturę kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach. Coraz większe znaczenie mają koszty pośrednie oraz koszty związane z prowadzeniem badań nad nowymi produktami, które nie były szczególnym punktem zainteresowania w tradycyjnym budżetowaniu.

Filtruj artykuły wg.