Rachunkowość zarządcza

Rezerwy urlopowe - zasady tworzenia, zastosowanie i ujęcie w bilansie

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Rezerwy są w rachunkowości również jako zobowiązania jednostki, których termin wymagalności czy też kwota nie jest pewna. Zobowiązania zaś definiuje się jako zapłatę za przeszłe zdarzenia, w których powstał obowiązek wykonania świadczenia oraz wartość została wiarygodnie określona, przy czym spowoduje również wykorzystanie posiadanych przez jednostkę aktywów.

CIRZ_217_38.jpg

Leasing w świetle MSR 17

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 określa zasady wykazywania operacji leasingowych w sprawozdaniach finansowych zarówno u leasingodawców, jak i korzystających z leasingu z podziałem na leasing finansowy i operacyjny.

CIRZ_216_46.jpg

Umowa o usługi budowlane w świetle MSR 11

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości poświęcony został umowom na usługi budowlane. Zostały w nim określone zarówno sposób ujęcia i prezentacji przychodów ze świadczonych usług budowlanych, jak i ujęcie rachunkowe odpowiadających im kosztów.

CiRZ_216_42.jpg

Metody rozchodu zapasów z magazynu

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Zapasy zakwalifikowane są do aktywów obrotowych, które wedle przepisów ustawy o rachunkowości wycenia się co najmniej raz w ciągu dwóch lat. Co do zasady, wyceny rozchodu zapasów z magazynu należy dokonywać w tych samych cenach, które zostały zaewidencjonowane w momencie przyjęcia do magazynu.

cirz_8_darowizna.png

Rachunkowe ujęcie darowizny oraz skutki podatkowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Zasadniczym celem przekazania darowizny jest pomoc osobom potrzebującym czy też organizacjom społecznym. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, towary, materiały, wyroby gotowe czy też środki trwałe. Darowizną może być również nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej. Ustawodawca przychylnie traktuje tego typu operacje, umożliwiając darczyńcy obniżenie podatku dochodowego poprzez zwiększenie kosztów jednostki związanych z przekazaniem darowizny. Dodatkowo tego typu okoliczności pozwalają na zbudowanie pozytywnego wizerunku jednostki, budząc przy tym większe zaufanie ze strony klientów oraz kontrahentów.

CiRZ_215_45.jpg

Ulga badawczo-rozwojowa

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Przeprowadzane od kilku lat działania, które mają na celu poprawę innowacyjności gospodarki i zwiększenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową, doprowadziły do zmian w przepisach. Dotyczą one nowych ulg dla podmiotów prowadzących działalność B+R, które mają umożliwić odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na tę działalność, tzw. kosztów kwalifikowanych.

CIRZ_7_roznice.jpg

Różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg regulacji MSR lub UoR

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o firmie, o jej działalności gospodarczej, informuje o sytuacji majątkowej i finansowej. Jest finalnym produktem systemu rachunkowości. Realizuje zasadę przedstawienia rzeczywistego obrazu jednostki. Gdybyśmy przyjęli założenie, że sprawozdania sporządzane są według tych samych standardów, na podstawie jednolitych sposobów pomiaru, otrzymalibyśmy mechanizm służący do porównania wartości firm, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Tak jednak nie jest. Akty prawne wydawane na poziomie Unii Europejskiej nie korespondują bezpośrednio z aktami prawnymi obowiązującymi w państwach członkowskich, różnią się również od regulacji amerykańskich. Różnice te są najbardziej widoczne w takich obszarach, jak wycena, prezentacja i ujawnienie informacji.

CIRZ_07_41.jpg

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Bardzo często zdarza się, że w codziennej pracy, poza podstawowymi obowiązkami, pojawia się również sytuacja, w której pracownik będzie zobowiązany do odbycia podróży służbowej, zarówno na terenie kraju, jak i za granicę. Podstawowym świadczeniem związanym z podróżami służbowymi są diety określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Należne pracownikowi diety przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu delegacyjnego. Możemy śmiało stwierdzić, że delegacje krajowe, jak i zagraniczne na stałe wpisały się już w życie zawodowe. Natomiast, mimo ich powszechności, osoby rozliczające wyjazdy służbowe nadal popełniają wiele błędów, co wynika głównie z niedoprecyzowania poszczególnych przepisów ustaw oraz interpretacji organów podatkowych, w których to często padają sprzeczne opinie na temat rozliczania wyjazdów służbowych.

Filtruj artykuły wg.