Rachunkowość zarządcza

FiC_56_14.jpg

Elementy analizy statystycznej danych w firmie

Anna Zielińska Finanse i Controlling 56/2018 nr 56/2018 z dnia 2018-03-01

Badanie statystyczne to złożony proces, którego celem jest uzyskanie zamierzonych informacji poprzez całokształt czynności badawczych. Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych to jednak tylko część badania, ponieważ po zebraniu materiału statystycznego należy przedstawić wyniki w formie obliczeń, opracowań i analiz. Jak robić to dobrze?

CiRZ_221_30.jpg

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Kończąc rok bilansowy, jednostki zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z nadrzędnych warunków jasnego i rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. Kwestie związane z terminami oraz częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku posiadanych przez jednostkę regulują art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm., dalej: uor).

CiRZ_221_25.jpg

KSR 4 – utrata wartości aktywów

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Jedną z podstawowych czynności, które powinna wykonać jednostka przy zamknięciu ksiąg rachunkowych, jest wycena jej aktywów według stanu na dzień bilansowy. Wycena ta jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostka powinna zatem zaktualizować wartość swojego majątku oraz zobowiązań do realnej wysokości, tak by móc w rzetelny sposób przedstawić swoją sytuację majątkową w sprawozdaniu finansowym.

CiRZ_221_19.jpg

Ceny transferowe

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemów podatkowych krajów, które je przyjmują, oraz zapobieganie zjawisku unikania opodatkowania poprzez przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

CiRZ_220_45.jpg

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 jest bardzo ważny, gdyż odnosi się do sporej części bilansów, szczegółowo ustalając normy ujmowania i wyceny instrumentów finansowych. MSR 39 ujednolica sposób ujmowania różnego rodzaju transakcji finansowych w wielu krajach, co ma znaczenie dla inwestorów podejmujących decyzje.

Rachunek zysków i strat – ujęcie księgowe oraz zarządcze

Monika Hrycaniuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Rozważanie przedstawionego zagadnienia należy rozpocząć od wyjaśnienia różnic pomiędzy rachunkowością finansową, a rachunkowością zarządczą. Rachunkowość w połączeniu z przymiotnikiem „finansowa” stanowi system informacyjny, który służy rzetelnemu oraz bezstronnemu przedstawieniu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Natomiast rachunkowością zarządczą będziemy nazywać system, który ma przede wszystkim zaspokajać potrzeby informacyjne zarządu. Rachunkowość finansowa oparta jest ponadto na przepisach prawa, w tym na ustawie o rachunkowości, Krajowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, co pozwala na ujednolicenie zasad postępowania oraz stwarza możliwości porównania wyników z innymi podmiotami w określonej branży.

CiRZ_220_14.jpg

Porównanie sprawozdawczości księgowej i zarządczej

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Zarządzanie nierozerwalnie związane jest z procesem decyzyjnym, który polega na przetwarzaniu informacji w warianty celów i działań. Wybór wymaga znajomości kryteriów oceny poszczególnych wariantów oraz dysponowania określonym zakresem informacji pozwalających na co najmniej wystarczające rozpoznanie sytuacji decyzyjnej. Kryteria wyboru zdeterminowane są celami, do których realizacji została powołana dana organizacja. Istotną rolę w rozpoznaniu sytuacji decyzyjnej odgrywa informacja. W praktyce zarządzania często występuje rozbieżność między informacją konieczną a dostępną – to tzw. luka informacyjna. Wraz z jej pogłębianiem rosną ryzyko i niepewność, dlatego tak ważne jest ciągłe doskonalenie systemów informacyjnych przedsiębiorstw, mające na celu ograniczenie luki informacyjnej i zapewnienie decydentom dokładnych i aktualnych informacji.

CiRZ_220_08.jpg

Jednostkowy rachunek wyników w ujęciu UoR i MSR jako baza do zarządczej analizy wyników firmy

Jacek Kołaczyński Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Działalność gospodarcza jest nierozerwalnie związana z ponoszeniem kosztów, które powinny być pokryte uzyskanymi przychodami ze sprzedaży wytworzonych produktów. Wynika to z zasady racjonalnego gospodarowania, zgodnie z którą koszty powinny się kształtować na odpowiednim poziomie, a uzyskane przychody ze sprzedaży powinny być wyższe od kosztów, aby uzyskać zysk z prowadzonej działalności. Koszty i przychody warunkują prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli wzrost przychodów jest silniejszy od dynamiki kosztów, dlatego firmy stale dążą do obniżki kosztów.

CiRZ_220_04.jpg

Sprawozdawczość zarządcza a księgowa – różnice i podobieństwa ( MSR, MSSF, IFRS)

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Ciągły proces globalizacji powoduje konieczność tworzenia jednolitych standardów rachunkowości. W związku z możliwością swobodnego przepływu siły roboczej, towarów i usług oraz kapitału pomiędzy podmiotami gospodarczymi na całym świecie, a zwłaszcza na terenie UE, obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na informacje pochodzące ze sprawozdań finansowych. Aby dane prezentowane w sprawozdaniach były porównywalne, należy zastosować jednolity system. To dlatego w Europie obowiązuje system sprawozdawczości finansowej pod nazwą Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) – International Accounting Standards – lub Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – International Financial Reporting Standards. Należy zaznaczyć, że standardy europejskie nie są tożsame z amerykańskimi.

FiC_55_81.jpg

Składniki kalkulacyjne kosztów wytworzenia na przykładzie firmy XYZ

Łukasz Walkiewicz Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Wobec stale rosnącej konkurencji na rynku, jaką można obecnie zaobserwować, każdy przedsiębiorca dąży do optymalizacji produkcji przy maksymalnym obniżeniu kosztów. W tym celu jednostka skupia się na preferencjach odbiorców, dostosowując przy tym swoje wyroby. Istotna jest również prawidłowa kalkulacja kosztów wytworzenia, która w dużej mierze kształtuje ceny oferowanych produktów. Właściwa kalkulacja i kontrola kosztów są warunkami efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Filtruj artykuły wg.