Rachunkowość zarządcza

cirz_8_darowizna.png

Rachunkowe ujęcie darowizny oraz skutki podatkowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Zasadniczym celem przekazania darowizny jest pomoc osobom potrzebującym czy też organizacjom społecznym. Przedmiotem darowizny mogą być pieniądze, towary, materiały, wyroby gotowe czy też środki trwałe. Darowizną może być również nieodpłatne świadczenie usług na rzecz osoby trzeciej. Ustawodawca przychylnie traktuje tego typu operacje, umożliwiając darczyńcy obniżenie podatku dochodowego poprzez zwiększenie kosztów jednostki związanych z przekazaniem darowizny. Dodatkowo tego typu okoliczności pozwalają na zbudowanie pozytywnego wizerunku jednostki, budząc przy tym większe zaufanie ze strony klientów oraz kontrahentów.

CiRZ_215_45.jpg

Ulga badawczo-rozwojowa

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Przeprowadzane od kilku lat działania, które mają na celu poprawę innowacyjności gospodarki i zwiększenie wydatków na działalność badawczo-rozwojową, doprowadziły do zmian w przepisach. Dotyczą one nowych ulg dla podmiotów prowadzących działalność B+R, które mają umożliwić odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów poniesionych na tę działalność, tzw. kosztów kwalifikowanych.

CIRZ_7_roznice.jpg

Różnice w zakresie prezentacji sprawozdań finansowych wg regulacji MSR lub UoR

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o firmie, o jej działalności gospodarczej, informuje o sytuacji majątkowej i finansowej. Jest finalnym produktem systemu rachunkowości. Realizuje zasadę przedstawienia rzeczywistego obrazu jednostki. Gdybyśmy przyjęli założenie, że sprawozdania sporządzane są według tych samych standardów, na podstawie jednolitych sposobów pomiaru, otrzymalibyśmy mechanizm służący do porównania wartości firm, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Tak jednak nie jest. Akty prawne wydawane na poziomie Unii Europejskiej nie korespondują bezpośrednio z aktami prawnymi obowiązującymi w państwach członkowskich, różnią się również od regulacji amerykańskich. Różnice te są najbardziej widoczne w takich obszarach, jak wycena, prezentacja i ujawnienie informacji.

CIRZ_07_41.jpg

Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Bardzo często zdarza się, że w codziennej pracy, poza podstawowymi obowiązkami, pojawia się również sytuacja, w której pracownik będzie zobowiązany do odbycia podróży służbowej, zarówno na terenie kraju, jak i za granicę. Podstawowym świadczeniem związanym z podróżami służbowymi są diety określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Należne pracownikowi diety przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wyżywieniem podczas wyjazdu delegacyjnego. Możemy śmiało stwierdzić, że delegacje krajowe, jak i zagraniczne na stałe wpisały się już w życie zawodowe. Natomiast, mimo ich powszechności, osoby rozliczające wyjazdy służbowe nadal popełniają wiele błędów, co wynika głównie z niedoprecyzowania poszczególnych przepisów ustaw oraz interpretacji organów podatkowych, w których to często padają sprzeczne opinie na temat rozliczania wyjazdów służbowych.

CIRZ_07_38.jpg

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2017 nr 7/2017 z dnia 2017-06-16

Polski ustawodawca dał wiele możliwości rozwiązania umowy o pracę. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednak tryb ten uważa się za najbardziej dotkliwy sposób rozwiązania z pracownikiem umowy. Z racji tego powinien być stosowany z ostrożnością i w wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach. Pamiętać należy, że w przypadku zastosowania tej możliwości rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na warunkach poprzednich, a także odszkodowanie.

FiC_52_04.jpg

Ustawa o uszczelnieniu VAT – siedem pułapek, na które muszą uważać przedsiębiorcy i księgowi

Bogdan Zatorski Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, uchwalona przez Sejm 1 grudnia 2016 r., została uzasadniona koniecznością ograniczenia nadużyć w rozliczaniu VAT. Przyjęte regulacje mają zwiększyć wpływy z tytułu podatku VAT do budżetu państwa i wyeliminować z gospodarki nieuczciwe zachowania. Niestety ustawa zawiera szereg nieścisłości, znacznie zwiększając ryzyko rozliczeń podatkowych dla uczciwych przedsiębiorców i obsługujących biznes księgowych. Jednak przed fiskusem można się w łatwy sposób obronić.

FiC_52_44.jpg

Koszty utopione jako część kosztów inwestycji – aspekty rachunkowe i podatkowe

Jacek Kaliński Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

Przedsiębiorcy to ludzie, którzy dążą do wytyczonego celu, próbują zrealizować swoje plany i marzenia, są zdeterminowani. W generalnym ujęciu są to cechy pozytywne, ale czasem mogą przybrać negatywną formę desperacji. Nie wszystkie inwestycje kończą się sukcesem, czasem każdy, nawet największy, rekin biznesu podejmuje złe decyzje. Korporacje nie trafiają z inwestycjami i w zły sposób kalkulują rentowność przeszłą, teraźniejszą czy przyszłą biznesu.

FiC_52_48.jpg

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów, czyli jak ocenić przedsiębiorstwo na podstawie sprawozdania finansowego

Anna Wójtowicz Bartosz Strąkowski Magazyn Controlling 52/2017 nr 52/2017 z dnia 2017-07-01

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, aby ocenić szanse kontynuowania i rozwoju działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak zapewnić, aby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie związane z oceną przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego nie przyprawiało inwestorów o ból głowy?

Filtruj artykuły wg.