Strategie i zarządzanie

CIRZ_217_26.jpg

Scrum bez tajemnic

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

CIRZ_217_29.jpg

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i wiąże się m.in. z kosztem kapitału, a więc stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych, służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

Dźwignie kierownicze Simonsa

Marek Barowicz Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Dźwignie kierownicze (ang. levers of control) stanowią technikę implementacji strategii, zaprezentowaną przez Simonsa (1995) w odpowiedzi na firmowe konflikty, będące konsekwencją potrzeb zarówno w zakresie innowacji, jak i osiągania wyznaczonych celów (Peijhan 2007, s. 258).

CiRZ_216_31.jpg

Koszt wprowadzenia nowego produktu na rynek

Anna Trzop Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Każde działanie przedsiębiorstwa na rynku powinno prowadzić do uzyskania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej lub zwiększenia świadomości marki wśród odbiorców. W teorii rachunku kosztów klasyfikacja wydatków na działalność operacyjną może być przeprowadzona według trzech podstawowych układów: rodzajowego, przedmiotowego oraz podmiotowego.

CiRZ_216_22.jpg

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie modelu Du Ponta – studium przypadku

Kinga Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Rozdzielając wskaźnik syntetyczny na szereg wskaźników cząstkowych, można poznać czynniki wpływające na wartość wskaźnika syntetycznego. Tak podzielone wskaźniki można zhierarchizować, tworząc z nich uporządkowane zestawienie, wykorzystywane w przeprowadzaniu analizy piramidalnej. Ten rodzaj analizy jest pomocny w identyfikacji obszarów działalności, które posiadają pewne nieprawidłowości i wymagają udoskonalenia.

CiRZ_216_22.jpg

Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa na podstawie modelu Du Ponta – studium przypadku

Kinga Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Rozdzielając wskaźnik syntetyczny na szereg wskaźników cząstkowych, można poznać czynniki wpływające na wartość wskaźnika syntetycznego. Tak podzielone wskaźniki można zhierarchizować, tworząc z nich uporządkowane zestawienie, wykorzystywane w przeprowadzaniu analizy piramidalnej. Ten rodzaj analizy jest pomocny w identyfikacji obszarów działalności, które posiadają pewne nieprawidłowości i wymagają udoskonalenia.

CiRZ_216_15.jpg

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w badaniach rentowności przedsiębiorstw

Jakub Marszałek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Określenie rentowność pochodzi od terminu „renta” oznaczającego stosunek efektu do nakładu. Miarą osiąganej rentowności przedsiębiorstwa jest relacja zysków do zaangażowanych kapitałów lub czynników produkcji. Poziom rentowności, jeśli pominie się przyczyny o charakterze obiektywnym (np. koniunkturę, sytuację monopolistyczną), zależy od efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i stanowi wyraz jego sprawności finansowej. Dlatego analiza wskaźnika rentowności stanowi jeden z najistotniejszych elementów analizy finansowej.

CIRZ_216_11.jpg

ROE vs ROA – porównanie fundamentalnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa

Adrianna Szafrańska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Jednym z podstawowych obszarów analizy finansowej, który podlega monitorowaniu przez spółki, jest poziom rentowności działalności firmy. Istnieje wiele kombinacji wskaźników, które można zastosować do badania sprawności funkcjonowania podmiotów na rynku. Poniżej przeprowadzano analizę dwóch wskaźników zyskowności: ROA i ROE na podstawie danych finansowych za lata 2012-2016 spółki Krakus. Celem artykułu jest prezentacja przykładowych zdarzeń gospodarczych, które mają wpływ na poziom omawianych wskaźników. Do analizy wybrano taką spółkę, w której co roku podejmowane są decyzje, mające wpływ na wskaźniki rentowności. Wskaźniki obliczone zostały na koniec każdego z analizowanych lat.

Filtruj artykuły wg.