Zarządzanie finansami

cirz_8_proces budz.jpeg

Proces budżetowania w firmie produkcyjnej

Anna Zielińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie jest jednym z elementów prac przygotowawczo-rozwojowych. To proces planowania finansowego, na który składa się: budżetowanie kosztów przedsięwzięć, programowanie zmian, prognozowanie efektów, kontrola oraz analiza porównawczą. Budżetowanie jest zespołem działań, który pozwala w najbardziej efektywny sposób wykorzystać środki finansowe, będące w dyspozycji firmy. Umożliwia także podejmowanie właściwych decyzji produkcyjnych i finansowych.

CiRZ_215_06.jpg

Proces budżetowania - budowa master budget

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01

Budżetowanie jest metodą wewnętrznego oddolnego planowania w przedsiębiorstwie, podporządkowanego realizacji strategicznych celów i efektywnemu wykorzystaniu zasobów1. Jest to proces przygotowania i opracowania serii wspólnych budżetów oraz łączenia ich w jeden budżet główny przedsiębiorstwa.

FiC_51_52.jpg

Faktoring bez tajemnic

Adam Suliga Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Żeby przedsiębiorstwo mogło sprawnie funkcjonować, poza zapewnieniem sobie niezachwianej pozycji rynkowej, musi osiągnąć zdolność do bieżącego regulowania swoich zobowiązań i umieć reagować na nagłe zmiany koniunktury.

FiC_51_68.jpg

Działanie 2.1 – 900 mln na badania i rozwój

Roksana Kołata Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych cech działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Istotą projektu jest utworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych – głównie poprzez inwestycję w środki trwałe. W artykule, po krótkim wprowadzeniu, omówiono najważniejsze elementy dokumentacji konkursowej, takie jak katalog kosztów kwalifikowanych czy też kryteria oceny.

Zatrudnianie i koszty pracy w projektach dofinansowanych

Kamila Czarny Karolina Superson Magazyn Controlling 51/2017 nr 51 z dnia 2017-05-01

Nie da się ukryć, że dla każdego prezesa zarządu lub dyrektora finansowego zasadnicze pytanie, jakie sobie stawia, brzmi: „Jakie będę miał korzyści z realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych?”. Jednym z argumentów przemawiających za korzystaniem z dofinansowania jest możliwość refundowania kosztów wynagrodzenia pracowników przedsiębiorstwa.

Mediacje w obrocie gospodarczym

Emilia Bartkowiak Biuletyn Głównego Księgowego nr 1 / 2017 z 2017-01-20 nr 1 z dnia 2017-01-20

Mediacja, patrząc okiem przedsiębiorcy, jest gwarancją oszczędności czasu i kosztów oraz satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu przy jednoczesnym utrzymaniu dalszych pozytywnych relacji biznesowych. W skali światowej (Europa, USA) mediacja od dawna jest dość powszechną i uznawaną przez ludzi metodą rozwiązywania konfliktów zapewniającą obopólne porozumienie akceptowane i w pełni uznawane przez strony konfliktu (przykładowo w USA jedynie 5% wszystkich wniesionych do sądu spraw trafia na wokandę, pozostałe są rozwiązywane właśnie w drodze mediacji).

Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa

Bartosz Kondaszewski Bartłomiej Bańkowski Szef Sprzedaży 14/2014 nr 14/2014 z dnia 2014-06-01

Czy analiza otoczenia jest dla przedsiębiorstwa istotna? Czy można podejmować decyzje biznesowe bez zrozumienia ważnych zmian zachodzących w otoczeniu, w którym działa firma, a także ignorując posunięcia konkurencji? Chociaż odpowiedź na oba pytania jest oczywista, dopiero w ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze wykorzystanie wiedzy na ten temat w polskich przedsiębiorstwach.

FiC_48_72.jpg

Crowdfunding - finansowanie społecznościowe w praktyce

Anna Jaworska Magazyn Controlling 48/2016 nr 48 z dnia 2016-11-01

Crowdfunding to wciąż nowe zjawisko. Mechanizm inicjuje wystąpienie do społeczności internetowej z prośbą o udzielenie wsparcia w realizacji projektu, którym może ona być zainteresowana. Definicja crowdfundingu obejmuje otwarte zgłoszenie, polegające na zgromadzeniu środków finansowych w formie darowizny czy inwestycji bądź wspieranie określonej inicjatywy w innej formie wynagrodzenia. Projekt czy przedsięwzięcie jest finansowane przez grupę jednostek niebędących profesjonalistami. Komunikacja najczęściej odbywa się za pośrednictwem Internetu. Rewolucyność tego pomysłu polega na tym, że ludzie po raz pierwszy są lub staną się kapitałodawcami dla nowych przedsięwzięć. W zamian za to otrzymują określone świadczenie zwrotne.

Filtruj artykuły wg.