Zarządzanie finansami

Raportowanie statutowe i zarządcze w międzynarodowych grupach kapitałowych

Wojciech Próchnicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Menedżerowie finansowi (dyrektorzy) odpowiedzialni za raportowanie w międzynarodowych grupach kapitałowych bardzo często napotykają problemy w obszarze składania raportów. Na czym polega raportowanie statutowe i zarządcze do grupy i do osób zarządzających jednostką w danym kraju? W materiale przedstawimy koncepcję organizacji raportowania z punktu widzenia centrali grupy kapitałowej umożliwiającą raportowanie statutowe i zarządcze oraz konsolidację wyników całej grupy.

Ubezpieczenie utraty zysku - istotne rozszerzenie zakresu ubezpieczeń majątkowych i skuteczna ochrona przed stratami finansowymi

Mateusz Komander Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Menedżerom wielu spółek sporo rzeczy spędza sen z powiek. Katastrofalne w skutkach mogą okazać się zarówno kryzys finansowy, jak i niewypłacalność kontrahentów, ciągły oddech na plecach ze strony konkurencji czekającej na nasze potknięcie czy utratę możliwości produkcyjnej. W większości przypadków, dzięki właściwemu zarządzaniu ryzykiem, możliwe jest ograniczenie skutków tych zdarzeń.

FiC_55_26.jpg

Składniki kalkulacyjne kosztów wytworzenia na przykładzie firmy produkcyjnej z sektora tworzyw sztucznych

Marcin Rabiega Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Sektor tworzyw sztucznych charakteryzuje się relatywnie dużym udziałem materiałów bezpośrednich w jednostkowych kosztach wytworzenia. Ze względu na stosunkowo dużą kapitałochłonność produkcji istotny element kalkulacji stanowią koszty amortyzacji linii produkcyjnych i specjalnego oprzyrządowania, a także koszty zużycia energii elektrycznej.

Zintegrowany model zarządzania, łączący cechy BSC i Hoshin Kanri

Marek Barowicz Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Obie metody stanowią wielofunkcyjne (przekrojowe, kompleksowe) podejścia umożliwiające zarządzanie strategiczne na poszczególnych, funkcjonalnych szczeblach przedsiębiorstwa (Witcher, Chau 2007, s. 518). Obie koncentrują się na wizji przedsiębiorstwa oraz kładą nacisk na komunikację i proces ciągłego uczenia się organizacji (Asan, Tanyas 2007, s. 1013). Równocześnie różnice między tymi metodami są na tyle istotne, że nie można mówić o powieleniu japońskiego rozwiązania przez amerykańską propozycję. Mocną stroną koncepcji BSC jest orientacja głównie na cele długoterminowe. Z kolei metoda Hoshin Kanri uważana jest za system zarządzania, który obejmuje implementację i wykonanie celów w krótkim okresie (tabela 1).

FiC_55_08.jpg

Dyrektor finansowy jako CGO

Stanisław Kaczmarek Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Transformacja cyfrowa wymaga pogłębionej integracji całej organizacji w celu szerszego wykorzystania analityki danych. Dlatego właśnie od dyrektora finansowego oczekuje się przejęcia roli CGO (Chief Growth Officer), który – podobnie jak szef IT – ma całościowy ogląd biznesu, przekraczający granice modeli i procesów biznesowych.

Dlaczego arkusz kalkulacyjny to już za mało, gdy myślimy o sprawnej konsolidacji sprawozdań finansowych?

Natalia Piątkowska Katarzyna Podgórna Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Nieduże grupy kapitałowe o niskich wymaganiach raportowych, mające w swoim portfelu mniej niż dziesięć spółek, które nie są notowane na giełdzie i nie muszą raportować co kwartał, najczęściej decydują się na to, aby przygotowywać swoje skonsolidowane sprawozdania w oparciu o arkusze kalkulacyjne. Muszą jednak mierzyć się z wieloma utrudnieniami podczas kompletowania i przetwarzania danych pochodzących z systemów finansowo-księgowych.

CiRZ_219_10.jpg

Zarządzanie ryzykiem utraty bieżącej płynności

Monika Hrycaniuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2017 nr 12/2017 z dnia 2017-12-01

Przedsiębiorstwa są zakładane w celu osiągania jak największych zysków. Na drodze do realizacji założonych planów napotykają wiele przeszkód, w tym ryzyko utraty możliwości wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Cele w formie wysokości osiągniętego zysku czy innych wyznaczonych mierników finansowych, stanowią punkt odniesienia dla firm oraz mają zostać zrealizowane w przyszłości. Żeby przetrwać, trzeba zadbać o bieżącą sytuację finansową.

CiRZ_218_27.jpg

Jak planować płynność, żeby utrzymać firmę w dobrej kondycji

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01

Nic tak szybko nie niszczy dobrego imienia spółki jak nieregulowanie w terminie własnych zobowiązań. Stąd już tylko krok do złożenia przez któregoś z bardziej niecierpliwych wierzycieli wniosku o upadłość. To dlatego tak ważne jest zarządzanie płynnością w każdej firmie – i to zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i strategicznym.

CiRZ_218_19.jpg

Jakość sprawozdań finansowych a ocena spółki z punktu widzenia inwestorów

Anna Wójtowicz Bartosz Strąkowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem, po który w pierwszej kolejności sięgnie rynek, żeby ocenić szanse na kontynuowanie i rozwój działalności spółki. Ewentualne decyzje inwestycyjne zostaną podjęte na bazie przekazywanych w nim informacji. Jak sprawić, żeby sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawiało sytuację firmy, a jednocześnie było czytelne i zrozumiałe dla odbiorcy? Co zrobić, żeby doświadczenie związane z oceną przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego nie przyprawiało inwestorów o ból głowy? Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na aspekt ilościowy danych, ale także na formę, w jakiej spółki się z nimi komunikują, i jakość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. Jakość nie zawsze musi oznaczać ilości przekazywanych danych. Ważne jest, aby sprawozdanie finansowe nie było nadmiernie rozbudowane, a jednocześnie rzetelnie prezentowało aktualną sytuację spółki, udostępniając inwestorom adekwatne informacje, podane w odpowiedniej formie i na odpowiednim poziomie szczegółowości, pozostając w zgodzie z obowiązującymi regulacjami w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Filtruj artykuły wg.