Kalkulatory

Kalkulator NPV_IRR

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych: wartość zaktualizowana netto (Net Present Value, NPV) oraz wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return, IRR).

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki zadłużenia wyrażają stopień, w jakim aktywa firmy finansowane są kapitałem obcym bądź własnym, a także określają relację między wielkością zysku a stałymi obciążeniami jednostki z tytułu oprocentowania długów.

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności finansowej odzwierciedlają zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zaciągniętych zobowiązań na określony termin.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności odzwierciedlają zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków. Oceny tej dokonuje się w trzech podstawowych płaszczyznach (sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych).

Filtruj artykuły wg.