Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 roku

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018 nr 3/2018 z dnia 2018-03-01
CIRZ_222_28.jpg

Początek 2018 r. to czas wielkich zmian w prawie pracy. Nowelizacja dotyczy głównie nowych zasad opłacania i rozliczania składek oraz nowych zasad zatrudniania cudzoziemców; zmianie uległa również wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także stawka godzinowa za umowę zlecenie. Poniżej przedstawię najbardziej kluczowe zmiany, które powinien znać każdy pracodawca.

1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – od 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100 zł brutto;

2. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia:

(A) Wynagrodzenie za przestój – pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje:

 • wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, lub
 • 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.

W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów1.

(B) Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy2.

(C) Dodatek za pracę w porze nocnej – pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej, przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę3.

(D) Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę4.

(E) Odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing – pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę5.

(F) Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – pracodawcy objęci przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikom, z którymi rozwiązują stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wypłacają odprawę pieniężną w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy: 15 × 2100 zł = = 31 500 zł6.

(G) Minimalna podstawa zasiłku – podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia7:

2100 zł – (2100 zł × 13,71%) = 1812,09 zł.

Dzienna stawka zasiłku, w zależności od wysokości świadczenia:

 • 100% podstawy wymiaru – 60,40 zł,
 • 80% podstawy wymiaru – 48,32 zł,
 • 70% podstawy wymiaru – 42,28 zł,
 • 60% podstawy wymiaru – 36,24 zł,
 • 90% podstawy wymiaru – 54,36 zł,
 • 75% podstawy wymiaru – 45,30 zł.

3. Minimalna stawka godzinowa przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi – nowa minimalna stawka godzinowa w wysokości 13,70 zł.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

  Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.