Controlling

CiRZ_231_13.jpg

Koszty niezrealizowanych projektów

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01
Rozwój firmy często wiąże się z rozpoczęciem przez jednostkę nowych projektów, które w przyszłości mają przynieść korzyści. Zdarzają się jednak przypadki, że przedsiębiorstwo z przyczyn ekonomicznych musi zrezygnować z dalszej pracy nad projektem. Jak zatem rozliczyć poczynione wydatki związane z niezakończoną inwestycją i czy mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
CiRZ_231_45.jpg

Procesy inflacyjne

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Inflacja to kumulatywny proces wzrostu ogólnego poziomu cen o ciągłym charakterze, związanym z zaburzeniami właściwego funkcjonowania mechanizmu społeczno-gospodarczego. Definicja ta wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w niej kryteriów. Jaki proces jest inflacją, a jaki nią nie jest? Jaki wpływ na poziom inflacji mają oczekiwania inflacyjne? Jak można walczyć z inflacją?

CiRZ_231_31.jpg

Testy na utratę wartości aktywów – case study

Dariusz Stonka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy pojawią się przesłanki wskazujące na utratę wartości składników bilansu, należy dokonać stosownych odpisów aktualizujących ich wartość. Aby określić, czy taki spadek wartości miał miejsce, wykonuje się testy na utratę wartości aktywów, które stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu.

CiRZ_230_18.jpg

Umowa na świadczenie usług audytu

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Umowa na prowadzenie audytu nie jest stricte uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego. W związku z tym zastosowanie tutaj ma przepis art. 750 k.c., który stanowi, iż do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zakres zastosowania tego przepisu zależy od ustalenia znaczenia terminu „usługi” oraz katalogu umów nazwanych o świadczenie umów. Pomimo wyłączenia umów nazwanych o świadczenie usług z zakresu zastosowania wspomnianego przepisu, obejmuje on bardzo liczną rzeszę wyspecjalizowanych umów nienazwanych (mieszanych) o świadczenie usług, które odgrywają ważną rolę w obrocie powszechnym i handlowym.
CiRZ_230_38.jpg

Efektywne warsztaty kaizen

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Wdrażając filozofię kaizen czy pracując nad doskonaleniem procesów, niezbędna jest sprawna komunikacja pomiędzy członkami zespołów, jak i pomiędzy samymi zespołami. O skuteczności takiej komunikacji musi świadczyć zarówno ustandaryzowana jej forma, jak również elastyczność i umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia, modyfikacji procesów, ewolucji zespołów, ich kompetencji i doświadczenia. Zwykła codzienna odprawa w celu wymiany wiedzy i doświadczeń nie zapewnia kontrolowanego i trwałego procesu doskonalenia, dlatego też forma warsztatów doskonalenia, a następnie ich realizacja wymagają odpowiedniego przygotowania.
CiRZ_230_43.jpg

Niebieski ocean, czerwony ocean

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2018 nr 11 z dnia 2018-11-01
Koncepcja „niebieskiego i czerwonego oceanu” zakłada funkcjonowanie w przestrzeni biznesowej dwóch oddzielnych obszarów: „niebieskiego i czerwonego oceanu”. Pierwszy oznacza gałęzie przemysłu, które obecnie jeszcze nie istnieją – nieznane rynki, nieobjęte konkurencją. Drugi reprezentuje branże już istniejące – znane rynki zbytu. Jak wykorzystać model do budowania przewagi konkurencyjnej i budowania pozycji rynkowej?
FiC_60_26.jpg

Lean po polsku

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01
Z Tomaszem Królem, dyrektorem zarządzającym Instytutu Doskonalenia Produkcji, ekspertem w dziedzinie wdrażania Lean Management i autorem książki Lean po polsku rozmawia Jarosław Nowicki.
FiC_60_80.jpg

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ilona Smurlik Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Obecnie obowiązującym źródłem prawa regulującym zwalczanie nieuczciwej konkurencji jest ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Celem tej ustawy jest zapewnienie prawidłowości działania przedsiębiorcy w warunkach wolnej konkurencji i dostępu do rynku na takich samych prawach. Według wspomnianej ustawy praktykami rynkowymi są działania lub zaniechania przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenia lub informacje handlowe, w szczególności reklama i marketing bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta1.

Mapowanie procesów produkcyjnych (cz. I)

Jarosław Nowicki Finanse i Controlling 60/2018 nr 60 z dnia 2018-11-01

Współczesne podejście do zarządzania wymaga skutecznych narzędzi analizy i dostarczania precyzyjnej informacji. Nie brakuje dzisiaj narzędzi cyfrowych, które w czasie rzeczywistym modelują informacje, prognozują oraz wizualizują wyniki w czasie krótszym niż sekunda. Żaden jednak system nie zastąpi menedżerom zrozumienia źródeł informacji, na podstawie których podejmują codziennie dziesiątki decyzji, niejednokrotnie o strategicznym znaczeniu.

Filtruj artykuły wg.