Rachunkowość zarządcza

CIRZ_224_45.jpg

Wynajem i dzierżawa urządzeń i sprzętu biurowego

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

Wynajem i dzierżawa to coraz bardziej powszechne formy umów wykorzystywane przez przedsiębiorców na potrzeby własnej działalności. Popularne stają się również najem lub dzierżawa sprzętu i urządzeń biurowych. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa i bardziej efektywne wykorzystanie swoich możliwości za pomocą dzierżawionego sprzętu. Umowa taka niesie za sobą zarówno skutki w podatku dochodowym, jak i w podatku VAT oraz wymaga właściwego ujęcia w księgach rachunkowych. Tematyce tej został poświęcony również Krajowy Standard Rachunkowości nr 5.

CIRZ_224_41.jpg

MSSF 16 (IFRS 16) – leasing: nowe spojrzenie

Piotr Staszkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

Od kilku miesięcy otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podmioty podpisały na korzystanie z określonych aktywów – czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy lub najmu. Pojawiające się pytania wpłynęły na poświęcenie czasu nowemu standardowi MSSF/IFRS 16 oraz napisanie tego tekstu mającego na celu przeprowadzenie przez gąszcz niejasności nie tylko pracowników działów służb finansowo-księgowych, ale także (a może przede wszystkim) kierownictwo wyższego szczebla: dyrektorów finansowych, kontrolerów oraz członków zarządu. Na jakość sprawozdawczości finansowej według MSSF wpływ ma bowiem nie tylko wiedza księgowego, ale również prawidłowo wprowadzony obieg informacji w organizacji, odpowiednia świadomość kierownictwa odnośnie do filozofii MSSF oraz współpraca innych pionów organizacji z działem zajmującym się sprawozdawczością finansową.

CIRZ_224_25.jpg

Benefity dla pracowników w ujęciu rachunkowym i podatkowym

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

Na dzisiejszym rynku popularną formą wynagradzania pracowników poza pensją zasadniczą jest pakiet dodatkowych świadczeń pozapłacowych, zwanych benefitami pracowniczymi. Często pracodawcy proponują również różne dofinansowania, nie tylko dla samych pracowników, ale także dla ich rodzin. Poniżej objaśnione zostaną kwestie związane z rozliczeniem różnego rodzaju benefitów pracowniczych na gruncie podatkowym, ZUS, jak i ewidencji księgowej.

CIRZ_224_22.jpg

Inwentaryzacja środków trwałych - teoria a wyzwania

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16

Inwentaryzacja środków trwałych może się wiązać z trudnościami na każdym jej etapie. Trudności te wynikają często z różnych zaniechań oraz uproszczeń stosowanych na przestrzeni lat. Stanowią poważne wyzwania dla zespołów spisowych oraz dla komisji inwentaryzacyjnej. Przedstawiamy ich kluczowe implikacje dla przebiegu i rozliczenia skutków inwentaryzacji.

Rachunek wyników i analiza odchyleń w rachunkowości zarządczej

Marcin Rabiega Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01

W celu dokonania właściwej oceny zaraportowanych rzeczywistych wyników spółki należy odnieść je do wartości referencyjnych. Wartościami tymi najczęściej są wielkości zaplanowane w rocznych budżetach oraz prognozach zaktualizowanych dla okresów kwartalnych i miesięcznych. Możemy je przyrównać także do analogicznego okresu roku poprzedniego, a także do konkurencji i sektora, w którym przedsiębiorstwo konkuruje.

CIRZ_223_44.jpg

MSR 36 Utrata wartości aktywów

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01

Przepisy dotyczące rachunkowości zobowiązują przedsiębiorcę do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów, która ma na celu doprowadzenie wartości danego aktywa, która wynika z zapisów w księgach rachunkowych, do rzeczywistej ceny sprzedaży lub ustalonej wartości godziwej. Zagadnienie to zostało opisane w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości nr 36 – utrata wartości aktywów.

CIRZ_223_16.jpg

Pomiar ryzyka operacyjnego na przykładzie przedsięwzięcia inwestycyjnego

Dariusz Stronka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4/2018 z dnia 2018-04-01

Ryzyko operacyjne jest skwantyfikowaną niepewnością odnoszącą się do natury przedsięwzięcia gospodarczego, związaną z możliwością poniesienia straty na podstawowej działalności. Niepewność ta związana jest z kształtowaniem się przyszłych operacyjnych przepływów przedsiębiorstwa, a więc takich wielkości, jak przyszłe ceny surowców i wyrobów, zmiany konkurencji i technologii czy preferencji konsumenta. Bezpośrednim czynnikiem, od którego zależy poziom ryzyka operacyjnego, jest relatywna wysokość kosztów stałych ponoszonych przez firmę. Koszty te są powiązane m.in. z wielkością majątku trwałego w przedsiębiorstwie, gdyż wzrost wolumenu tego rodzaju majątku podnosi koszty amortyzacji oraz utrzymania majątku.

FiC_56_14.jpg

Elementy analizy statystycznej danych w firmie

Anna Zielińska Finanse i Controlling 56/2018 nr 56/2018 z dnia 2018-03-01

Badanie statystyczne to złożony proces, którego celem jest uzyskanie zamierzonych informacji poprzez całokształt czynności badawczych. Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych to jednak tylko część badania, ponieważ po zebraniu materiału statystycznego należy przedstawić wyniki w formie obliczeń, opracowań i analiz. Jak robić to dobrze?

CiRZ_221_30.jpg

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Kończąc rok bilansowy, jednostki zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z nadrzędnych warunków jasnego i rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. Kwestie związane z terminami oraz częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku posiadanych przez jednostkę regulują art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm., dalej: uor).

CiRZ_221_25.jpg

KSR 4 – utrata wartości aktywów

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Jedną z podstawowych czynności, które powinna wykonać jednostka przy zamknięciu ksiąg rachunkowych, jest wycena jej aktywów według stanu na dzień bilansowy. Wycena ta jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostka powinna zatem zaktualizować wartość swojego majątku oraz zobowiązań do realnej wysokości, tak by móc w rzetelny sposób przedstawić swoją sytuację majątkową w sprawozdaniu finansowym.

Filtruj artykuły wg.