Rachunkowość zarządcza

CiRZ_5_30.jpg

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

Paweł Wolany Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

CiRZ_5_43.jpg

Zasada współmierności w rachunkowości

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Rachunkowość to sztuka rejestrowania, klasyfikowania i sumowania operacji gospodarczych w szczególny sposób, zgodnie z ustawą o rachunkowości, a także innymi ustawami, np. ustawą o podatku od towarów i usług, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych lub fizycznych. Rachunkowość to też język biznesu, którym posługuje się świat gospodarki. Język ten wykorzystuje metody, zasady, koncepcje, standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Jedną z ważniejszych zasad jest zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.

Rachunek kosztów w zarządzaniu procesowym

Krzysztof Maślankowski Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

W teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem od lat zadaje się pytanie, czy istnieje narzędzie do ustalenia rzeczywistej wielkości rozliczanych na produkty kosztów. Poważna krytyka w dziedzinie rachunku kosztów, jaka nastąpiła w ostatnim czasie, doprowadziła do rozwoju rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami. Z dominującego obecnie nurtu procesowej orientacji przedsiębiorstwa stosunkowo niedawno wyłoniła się koncepcja, która w opinii wielu rewolucjonizuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie rachunku kosztów.

MC_63_20.jpg

Kiedy i dlaczego warto wdrożyć rachunek kosztów działań (ABC)?

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Większość firm odchodzi już od tradycyjnego zarządzania opartego na strukturach wydziałowych i pionach organizacyjnych. Coraz więcej firm, szczególnie z tzw. nowej gospodarki, o swoim biznesie myśli w sposób procesowy. Transfer technologii jest tak błyskawiczny, że przestaje być przewagą konkurencyjną. Jednocześnie konsumenci postrzegają produkty i rynki jako jednorodne, coraz mniej przywiązując się do marki. W takim środowisku kadra zarządzająca musi skupić się na poszukiwaniu zysku wśród najlepszych i najbardziej efektywnych procesów wewnątrzfirmowych. W nowoczesnej rzeczywistości biznesowej klasyczny rachunek kosztów pełnych, stosujący metodę doliczeniową, nawet dobrze skrojony i przemyślany, nie jest w stanie precyzyjnie skalkulować kosztów. W nowoczesnym biznesie poszukującym precyzyjnych danych z pomocą może przyjść rachunek kosztów działań, z ang. activity based costs.

MC_63_24.jpg

Rachunek kosztów influencer marketingu

Dariusz Stronka Waldemar Stronka Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Influencer marketing to w ostatnich latach coraz popularniejsza forma prowadzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych. Influencerzy to osoby najczęściej prowadzące blogi i vlogi (wideoblogi) w różnych dziedzinach. Często są to pasjonaci, uważani przez zewnętrznych odbiorców za ekspertów. Tym samym stają się oni ambasadorami marki i liderami opinii, dzieląc się swoją wiedzą na temat produktów.

MC_63_65.jpg

Kapitał intelektualny a proces raportowania danych niefinansowych

Arkadiusz Zalewski Dorota Michniewska Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Dzisiejszy system ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie identyfikuje fakturę za szkolenia jako koszt, a nie jako inwestycję w pracowników. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli chodzi o aplikacje bazodanowe, gdzie wydatkowane na rozwój infrastruktury informatycznej – zwłaszcza specjalistycznego oprogramowania – środki są również kosztem, a nie inwestycją. Z drugiej strony, w systemie księgowym nie ewidencjonuje się kosztów rekrutacji nowego pracownika, gdy przedsiębiorstwo samodzielnie poszukuje kandydatów ani kosztów błędów, jakie z pewnością popełni na początku kariery młody adept. Są to jednak inwestycje, a skoro tak, to należy oczekiwać od nich w krótkim bądź dłuższym okresie stopy zwrotu i umieć ją policzyć.

Ulgi podatkowe - problemy praktyczne

Katarzyna Wojciechowska Monitor Księgowego 4/2019 z 05.04.2019

2018 r. to kolejny rok, w którym podatnicy mogą skorzystać z ulg podatkowych. Nie przeszkadza w tym fakt, że po raz pierwszy dla wszystkich podatników zeznania PIT-37 przygotował i udostępnił na portalu podatkowym Szef KAS. Podatnik, który zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, może w tym zakresie zmodyfikować propozycję zeznania przygotowaną przez Szefa KAS. Do najpopularniejszych ulg należą ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna i ulga mieszkaniowa. Świadczy o tym liczba pytań, jakie w tym zakresie wpłynęły do naszej redakcji. Przedstawiamy odpowiedzi na te pytania. 

Kiedy powstaje koszt podatkowy w przypadku czynszu płaconego do depozytu sądowego

Marcin Szymankiewicz Monitor Księgowego 4/2019 z 05.04.2019

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę najmu lokalu użytkowego na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. W wynajętym lokalu jest biuro Spółki. Zgodnie z umową czynsz najmu płatny jest na rachunek bankowy wynajmującego, natomiast pozostałe koszty związane z eksploatacją lokalu - bezpośrednio na rzecz dostawców mediów i usług. Wynajmujący lokal zmarł 30 sierpnia 2017 r. i do dnia dzisiejszego nie wiadomo, kto jest wierzycielem uprawnionym do odbioru świadczenia w postaci czynszu. W związku z tym Spółka złożyła wniosek do sądu o złożenie do depozytu sądowego kwot z tytułu umowy najmu za okres od września 2017 r. do czasu ujawnienia się spadkobierców i wskazania przez nich nowych właścicieli lokalu wynajmowanego przez spółkę. Czy uiszczony w taki sposób czynsz najmu stanowi koszt uzyskania przychodu, czy jest on kosztem dopiero z chwilą ustanowienia spadkobiercy i przekazania mu należnych środków?

Autorskie koszty uzyskania przychodu - problemy praktyczne

Tomasz Krywan Monitor Księgowego 4/2019 z 05.04.2019

Autorskie koszty uzyskania przychodów pozwalają zapłacić zdecydowanie niższy podatek. Okazuje się, że zarówno płatnicy, jak i sami podatnicy mają wiele wątpliwości, jak je stosować w praktyce. Nie rozwiały ich zmiany, które w 2018 r. wprowadził w tym zakresie ustawodawca. Wręcz przeciwnie. Wskazanie wprost w przepisach updof rodzajów działalności twórczej uprawniających do stosowania 50-procentowych kosztów miało ułatwić życie twórcom, a tak naprawdę wzbudziło ich lęk, czy na pewno mogą stosować podwyższone koszty. Wątpliwości ma rozwiać zapowiadana od dawna interpretacja ogólna Ministra Finansów. Jak dotąd nie została jednak wydana. W raporcie przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych ze stosowaniem autorskich kosztów w praktyce.

CiRZ_4_45.jpg

MSSF 9 - Instrumenty finansowe

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2019 nr 4/2019 z dnia 2019-04-01

Od stycznia 2019 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej, m.in. związane z rachunkowością instrumentów finansowych, któremu został poświęcony stosunkowo nowy MSSF 9 Instrumenty finansowe. Nowe regulacje mogą być istotne zarówno dla instytucji finansowych, jak i dla przedsiębiorców korzystających z kredytów jako formy finansowania działalności.

Filtruj artykuły wg.