Koszty w zarządzaniu

CIRZ_226_02.jpg

Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

Ewa Sławińska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 nr 7 z dnia 2018-07-01 Tekst otwarty

Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi.

CIRZ_226_42.jpg

Struktura finansowa a wartość firmy

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 7/2018 nr 7 z dnia 2018-07-01

Kluczową determinantą wartości przedsiębiorstwa decydującą o racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych jest jego struktura finansowa, a w konsekwencji związany z jej doborem koszt zainwestowanego kapitału (wpływający na efektywność przyjętego programu rozwoju danego podmiotu). Wielkości te ulegają zmianom w zależności od fazy cyklu życia danego przedsiębiorstwa. Jak zmiany w strukturze kapitału wpływają na wartość podmiotu?

Analiza wrażliwości aktywów banku na zmianę stopy procentowej

Marta Tomasiak Finanse i Controlling 58/2018 nr 58 z dnia 2018-07-01

Wszystkie podmioty, które pozyskują środki pieniężne oraz lokują je na rynku pod postacią różnego rodzaju instrumentów finansowych, powinny dążyć w szczególności do ograniczenia ryzyka poniesienia strat, związanego z niekorzystną zmianą stóp procentowych. Artykuł zawiera przegląd specjalistycznych modeli analizy ze szczególnym uwzględnieniem wad i zalet każdej z nich1.

CIRZ_223_40.jpg

Gastronomia i catering w kosztach uzyskania przychodu

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 4/2018 nr 4 z dnia 2018-04-01

Wydatki ponoszone przez przedsiębiorców na zakup usług związanych z gastronomią niejednokrotnie budzą wątpliwości zarówno podatników, jak i samych organów podatkowych. Wynika to z faktu, że przepisy w tej kwestii ustalone przez ustawodawcę są zbyt ogólne.

Outsourcing usług oraz centra usług wspólnych dla wybranych procesów finansowych

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 55/2018 nr 55 z dnia 2018-01-01

Żyjemy w czasach, w których innowacja jest kluczem do rozwoju. Każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącem informacji. W całej rzece wiadomości trzymanie ręki na pulsie zmian oraz bycie ich orędownikiem i entuzjastą jest absolutnym must have. Bycie innowatorem własnej branży jest wymagające dla kadry zarządzającej, a dodatkowo każda firma ma ogromną liczbę procesów wewnętrznych, które dla klienta końcowego mają małe lub znikome znaczenie. Właśnie z tych podstawowych powodów przedsiębiorcy powinni się zastanowić nad wyprowadzeniem części procesów poza firmę, tak żeby specjaliści w danym obszarze przejęli część odpowiedzialności i specjalizacji w zakresie innowacji obszarów pobocznych działalności firmy.

FiC_55_17.jpg

Lean Management jako zmiana mentalności w prowadzeniu firmy. Szczupłe zarządzanie w ujęciu ideowym i praktycznym. Od czego i dlaczego zacząć?

Jan Jagielski Finanse i Controlling 55/2018 nr 55 z dnia 2018-01-01

Lean Management lub też szczupłe zarządzanie to temat niewątpliwie modny, cieszący się coraz większą popularnością już nie tylko w przemyśle, ale również w sektorach usługowych, służbie zdrowia, bankowości i branży logistycznej. Również uczelnie wyższe wprowadzają do swoich programów nauczania coraz szerszą pod względem merytorycznym tematykę Lean.

Czy spółka przejmująca mogła odliczyć podatek od dywidendy w ramach korzystania z praw nabytych?

Tomasz Krywan

PROBLEM

Spółka X przejęła spółkę Y, której na zasadzie praw nabytych przysługiwało prawo do odliczania podatku od dywidendy od podatku dochodowego obliczonego na zasadach ogólnych. Spółka Y wykazywała stratę i nie mogła przez wiele lat skorzystać z tego odliczenia. Czy spółka X mogła skorzystać z prawa do dokonywania odliczeń?

cirz_8_budz koszt transp.jpg

Budżetowanie kosztów transportowych w przedsiębiorstwie

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8 z dnia 2017-08-01

Działania i procesy, które zachodzą w organizacjach, towarzyszą podejmowaniu decyzji menedżerskich i obejmują różne elementy wspierające operacyjną działalność przedsiębiorstw, takie jak: produkcję, zaopatrzenie w materiały, gospodarkę finansową, zakupy, marketing i transport. Działania i procesy logistyczne generują koszty prowadzonej działalności gospodarczej, takie jak koszty transportu ponoszone przez jednostkę na przewóz osób lub ładunków (surowców, materiałów lub towarów). Koszty transportu są wielkością ekonomiczną o dużej dynamice zmian krótkookresowych.

CiRZ_215_28.jpg

Restrukturyzacja w świetle cen transferowych. Ekonomiczne skutki zmian w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Michał Piechocki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8 z dnia 2017-08-01

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu braku jednolitego podejścia do restrukturyzacji w polskich przepisach ze szczególnym uwypukleniem cen transferowych. Zasadnicza teza zawiera się w stwierdzeniu, że regulacje ustawowe kreują niejednoznaczną sytuację prawną podmiotu restrukturyzowanego. Ponadto w artykule przedstawione zostaną ekonomiczne skutki restrukturyzacji w świetle cen transferowych. Opracowanie powstało przy wykorzystaniu krytycznej analizy literatury przedmiotu, obowiązujących aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych, a także doświadczeń własnych autora.

Filtruj artykuły wg.