CIRZ_226_03.jpg

Zmiany wprowadzone w związku z rewolucją w Krajowym Rejestrze Sądowym

Maurycy Organa Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01 Tekst otwarty

Spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ich wspólnicy powinni zapoznać się z ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone tą ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim formy składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

CIRZ_226_04.jpg

JPK na żądanie już od 1 lipca 2018

Katarzyna Wojciechowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01 Tekst otwarty

Od 1 lipca 2018 r. kolejna grupa podatników została zobowiązana do przekazywania ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych w strukturze JPK. Są to mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy.

plakat-final.jpg

Wyniki I etapu konkursu Księgowi Przyszłości

Finanse i Controlling 57/2018 nr 57/2018 z dnia 2018-05-01 Tekst otwarty

Zakończył się test kwalifikacyjny do III edycji konkursu Księgowi Przyszłości. Do konkursu zapisało się 606 drużyn, z czego 516 przystąpiło do I etapu konkursu w terminie. 491 drużyn pomyślnie przeszło test wstępny i zakwalifikowało się do II etapu konkursu.

CIRZ_224_02.jpg

Jak ustalać progi dokumentacyjne - interpretacja ogólna MF

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2018 nr 5/2018 z dnia 2018-04-16 Tekst otwarty

Minister Finansów określił, jak ma postąpić podatnik, który zawarł transakcję jednego rodzaju z kilkoma podmiotami powiązanymi. Podatnik w celu ustalenia, czy transakcja ta podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, jest zobowiązany odnieść łączną wartość takiej transakcji jednego rodzaju realizowaną ze wszystkimi podmiotami powiązanymi, do progu dokumentacyjnego. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych. Przedstawiamy najbardziej istotne fragmenty tej interpretacji.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018

CIRZ_226_45.jpg

5 mitów o Lean Management

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Pomimo iż Lean Management przyjęło się w bardzo wielu przedsiębiorstwach, do dziś filozofia ta stanowi zagadkę dla wielu innych. Przedsiębiorcy zrazili się po nieudanym wdrożeniu, niektórzy słyszeli, że to nie działa lub dużo kosztuje, a jeszcze inni wierzą w mity i opowieści, które nie miały nigdy miejsca. Są też tacy, którzy twierdzili, że Lean można kupić od firmy konsultingowej i szybko się przekonali, że był to najbardziej nieudany transfer w ich historii. Z czym naprawdę trzeba się liczyć, wdrażając Lean, a co można od razu włożyć między bajki? Postaram się w tym artykule rozprawić z kilkoma mitami.

CIRZ_226_42.jpg

Struktura finansowa a wartość firmy

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Kluczową determinantą wartości przedsiębiorstwa decydującą o racjonalnym wykorzystaniu zasobów kapitałowych jest jego struktura finansowa, a w konsekwencji związany z jej doborem koszt zainwestowanego kapitału (wpływający na efektywność przyjętego programu rozwoju danego podmiotu). Wielkości te ulegają zmianom w zależności od fazy cyklu życia danego przedsiębiorstwa. Jak zmiany w strukturze kapitału wpływają na wartość podmiotu?

CIRZ_226_34.jpg

Liczniki w programie Excel i Power BI

Bartosz Czapiewski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Wskaźniki o okrągłym kształcie w postaci liczników i mierników sprawdziły się w motoryzacji i lotnictwie, skąd trafiły do raportów biznesowych (stąd nazwy raportów na jeden ekran – dashboard i kokpit). Czy jednak ich zastosowanie w raportach, gdzie nie mamy do czynienia z danymi przekazywanymi w czasie rzeczywistym, których nie musimy śledzić kątem oka, nie jest zbyt daleko idącą metaforą? Pytanie, które należy sobie zadać, wprowadzając tego typu sposób prezentacji danych, brzmi: „Czy przedstawiają dane w najprostszy sposób, zajmując mało miejsca?”.

CIRZ_226_29.jpg

Różnice kursowe w rachunkowości

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

W praktyce dość często występują sytuacje, w których jednostka decyduje się na transakcje z kontrahentami zagranicznymi, wskutek czego powstaje konieczność stosowania do przeliczeń różnych kursów dla tej samej waluty, to zaś powoduje powstanie różnic kursowych. W artykule przedstawiono podpowiedzi, jaką wybrać metodę rachunkową dla różnic kursowych oraz jak wyceniać wartości otrzymane w walucie obcej.

CIRZ_226_23.jpg

Bariery we wdrożeniu systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie

Konrad Szustak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 07/2018 nr 07/2018 z dnia 2018-07-01

Zarządzanie firmą to ciągłe podejmowanie decyzji. Dobre decyzje zależą od właściwego rozpoznania sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. Nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem. Według wielu specjalistów, MIS (Management Information System) powinien być standardowym narzędziem do zarządzania firmą, bez względu na jej wielkość czy branżę działalności. Jakie są korzyści i koszty związane z jego wdrożeniem? Czy uruchomienie jakiegokolwiek programu controllingowego oznacza posiadanie MIS w firmie?

Finanse i Controlling 58/2018

DiF_20_03.jpeg

Ubezpieczenie odpowiedzialności członków zarządu D&O – na spokojny sen reprezentantów spółki

Mateusz Komander Finanse i Controlling 58/2018 nr 58/2018 z dnia 2018-07-01

Członkowie zarządów spółek kapitałowych za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie do pełnej wartości, zgodnie z zapisami art. 299 §1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Istnieje rzecz jasna możliwość uwolnienia się od takiej odpowiedzialności, jak zresztą wskazuje art. 299 §2 k.s.h. Najczęściej na powyższych informacjach kończy się wiedza o zakresie odpowiedzialności członków zarządu chronionej ubezpieczeniem D&O. Na co mogą liczyć członkowie zarządu w ramach ubezpieczenia D&O?

DiF_20_07.jpeg

Rola „wsadu inwestycyjnego” oraz zasady prawidłowego wykonania modelu inwestycyjnego

Andrzej Ebinger Finanse i Controlling 58/2018 nr 58/2018 z dnia 2018-07-01
Do prawidłowego wykonania każdego modelu finansowego, a w szczególności modelu inwestycyjnego, niezbędne są dane i informacje. Ich zbiór można nazwać „wsadem do modelu inwestycyjnego”. Ponieważ na bazie założeń wynikających z zebranych danych i informacji w pewnym stopniu kreujemy przyszłość w kontekście szacowania przyszłych korzyści dla inwestora, to z dużą pewnością możemy założyć, że prawdopodobieństwo odzwierciedlenia przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez wytworzone bądź nabyte pracujące aktywa będzie proporcjonalna do jakości wsadu do modelu inwestycyjnego.
MC_58_84.jpg

Wpływ BEPS na polski system podatkowy

Grzegorz Janowski Finanse i Controlling 58/2018 nr 58/2018 z dnia 2018-07-01

Przepisy podatkowe bardzo często nie nadążają za szybko zmieniającą się gospodarką, zwłaszcza jej cyfrową gałęzią. Próbą odpowiedzi na te narastające dysproporcje jest inicjatywa OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) mająca na celu wyeliminowanie coraz częstszych praktyk zaniżania podstawy opodatkowania i transferu zysków. Wynikiem tych prac jest 15 działań, które w swoim zamierzeniu mają wyposażyć rządy oraz międzynarodowe organizacje w instrumenty potrzebne do rozwiązywania problemów BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Celem tego artykułu jest próba przybliżenia istoty BEPS, a także opis zaleceń i wstępna ocena wpływu rekomendacji płynących z raportów końcowych opublikowanych przez OECD na polski system podatkowy.

MC_58_76.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)

Anna Zielińska Finanse i Controlling 58/2018 nr 58/2018 z dnia 2018-07-01

Kluczowe wskaźniki efektywności są ważnym elementem oceny organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać, czy postawione cele są w ogóle realizowane i na jakim etapie się znajdują. Gdy jasno wskazują, że przedsiębiorstwo osiąga postawione przed nim cele, właściciele firmy wiedzą, że funkcjonuje ona tak, jak należy. W artykule podpowiadamy, jakie są sprawdzone metody opracowywania KPI i zasady skuteczności zarządzania przez cele.

MC_58_70.jpg

Współpraca pomiędzy komitetem audytu a biegłym rewidentem

Alicja Opara-Kozysa Finanse i Controlling 58/2018 nr 58/2018 z dnia 2018-07-01

Temat komitetów audytu (KA) wzbudzał wiele emocji na jesieni ubiegłego roku. Spowodowane to było głównie zakończeniem 21 października 2017 r. czteromiesięcznego okresu przejściowego w zakresie wprowadzania zmian dotyczących przepisów o funkcjonowaniu KA w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP). Dla większości emitentów rok kalendarzowy to koniec roku obrotowego, co oznacza, że w ciągu czterech miesięcy muszą opublikować swoje raporty roczne.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018

CIRZ_225_45.jpg

MSR 19 - świadczenia pracownicze

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-01

W ostatnich latach można zauważyć, iż pracodawcy chcąc pokazać się w pozytywnym świetle na rynku pracy, zdecydowali się na coraz częstsze oferowanie dodatkowych benefitów i świadczeń dla pracowników, by przyciągnąć osoby wyróżniające się na rynku pracy i zaskarbić sobie ich lojalność. Takie świadczenia mogą przyjmować różne formy, również niepieniężne, co często wiąże się z problemem ich wyceny i ujęcia w czasie w księgach rachunkowych. Zagadnienia te regulują zapisy MSR 19 Świadczenia pracownicze.

CIRZ_225_39.jpg

MSSF 16 (IFRS 16) - Leasing: nowe spojrzenie cz. 2

Piotr Staszkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-01

Poprzednio skupiliśmy się m.in. na ustaleniu i omówieniu komponentów leasingowych i nieleasingowych oraz sposobu podziału opłat pomiędzy poszczególne części kontraktu. W kolejnych rozważaniach poruszone zostaną tematy związane z modyfikacjami umowy leasingu i opłatami zmiennymi. Omówione zostanie również zagadnienie zastosowania MSSF po raz pierwszy.

CIRZ_225_35.jpg

Zakup środka trwałego finansowany z dotacji

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-01

Środki trwałe są w przedsiębiorstwie często nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Środki trwałe mogą być pozyskiwane przez jednostkę na różne sposoby, m.in. może być to zakup środka finansowany ze środków własnych, a także z kapitału obcego, czyli poprzez zaciągnięcie kredytu bądź pożyczki. Niejednokrotnie zdarza się, iż istnieje możliwość uzyskania dotacji na zakup środka trwałego lub dotacji w postaci środka trwałego. Jak w takiej sytuacji podatnik powinien ująć w księgach rachunkowych dotację na zakup środka trwałego, mając na względzie aspekt podatkowy?

CIRZ_225_31.jpg

Przyspieszenie zamknięcia miesiąca - za i przeciw

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-01

Okresem sprawozdawczym w rachunkowości jest rok obrotowy. W art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości znajduje się wyjaśnienie, co należy rozumieć przez rok obrotowy. Jest to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Podział roku obrotowego na 12 miesięcy wskazuje, że podstawowym okresem w rachunkowości jest miesiąc. Odniesienie do rozliczeń miesięcznych znajdujemy również w innych artykułach w ustawie o rachunkowości. Aby prawidłowo ustalić wynik z prowadzonej działalności gospodarczej za dany miesiąc, wszystkie zapisy dotyczące tego miesiąca muszą zostać zweryfikowane merytorycznie, formalnie, wprowadzone do ksiąg rachunkowych i zamknięte. „Wynik finansowy jest ogólnym określeniem wyrażonego w pieniądzu okresowego efektu prowadzonych działań gospodarczych”1.

CIRZ_225_20.jpg

Marnotrawstwo w procesach finansowych i controllingowych

Jarosław Nowicki Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2018 nr 6/2018 z dnia 2018-06-01

Uznaje się, że w firmach niestosujących metod szczupłego zarządzania, zaledwie 5–10% spośród wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników przynosi wartość przedsiębiorstwu i klientowi. Choć dla samej branży usługowej uznaje się, że ten współczynnik jest wyższy, to nadal za czas nieefektywny uznaje się ok. 70% czasu spędzanego w pracy. Najgorszym jednak nie jest sam fakt, jak wygląda stan procesów w wielu firmach, ale niedostrzeganie źródeł tego marnotrawstwa przez menedżerów i kierownictwo.

Filtruj artykuły wg.