MF pracuje nad opodatkowaniem reklam cyfrowych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01 Tekst otwarty

MF pracuje nad przepisami regulującymi kwestię opodatkowania przedsiębiorstw cyfrowych, póki co w zakresie tzw. digital advertising tax, czyli opodatkowania reklam cyfrowych – powiedziała dziennikarzom Minister Finansów Teresa Czerwińska, w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Udział w firmowych grillach to nie przychód

Katarzyna Wojciechowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01 Tekst otwarty

Maj to miesiąc rozpoczynający sezon imprez grillowych organizowanych przez pracodawców dla pracowników. Warto wiedzieć, że branie udziału w tego rodzaju imprezach nie oznacza dodatkowego przychodu ze stosunku pracy. Potwierdzają to organy podatkowe.

Prawo do popełnienia błędu przez początkującego przedsiębiorcę

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01 Tekst otwarty

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce wprowadzenia instytucji „prawa do popełnienia błędu” przez początkującego przedsiębiorcę. Zdaniem Konfederacji Lewiatan nowa regulacja, która ma znaleźć się w Prawie Przedsiębiorców, budzi wątpliwości związane m.in. z zakresem popełnianych błędów, współpracą między przedsiębiorcami czy ochroną danych osobowych.

CiRZ_237_04.jpg

Program Ostrzegania Przedsiębiorców

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01 Tekst otwarty

Krajowa Administracja Skarbowa ogłosiła wprowadzenie nowego rozwiązania służącego ochronie interesów uczciwie działających podmiotów – Program Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Jego celem jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym, tzw. karuzeli podatkowej. Federacja Przedsiębiorców Polskich pozytywnie ocenia to rozwiązanie – jako skuteczne narzędzie do wspólnej walki administracji i przedsiębiorców z wyłudzeniami podatku VAT.

CiRZ_237_03.jpg

Biegli rewidenci pod większym nadzorem

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01 Tekst otwarty

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich, nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, którego głównym celem jest wzmocnienie nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019

CiRZ_237_43.jpg

Zasada memoriału w rachunkowości

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01

Wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości są zobowiązane do stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Stosowanie zasad rachunkowości zapewnia rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco uzyskiwany obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Poprawne stosowanie zasad warunkuje wiarygodność danych zawartych w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych. Kolejną z zasad, które opisujemy na łamach magazynu, jest zasada memoriału.

CiRZ_237_39.jpg

Sprawozdawczość jako źródło systemu informacyjnego w firmie

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01

System informacyjny w firmie ma za zadanie gromadzić, przetwarzać, tworzyć i raportować informacje użyteczne w zarządzaniu firmą. To od jakości informacji zależą firmowe decyzje. Warunkiem sprawnego działania firmowego systemu informacyjnego jest stworzenie odpowiednich procedur pozyskiwania, selekcji i ewidencji informacji, pochodzących z różnych źródeł. Jaką rolę odgrywa sprawozdawczość w systemie informacyjnym w firmie?

CiRZ_237_29.jpg

Raportowanie danych niefinansowych. Wyzwanie dla kadry kierowniczej?

Arkadiusz Zalewski Małgorzata Zalewska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01

Profesjonalność procesu raportowania jest pochodną dojrzałości organizacyjnej danego przedsiębiorstwa, a o jego sukcesie w znacznym stopniu decyduje zaangażowanie zarządu na każdym etapie procesu budowy raportu. Jakie aspekty są najważniejsze podczas sporządzenia raportów niefinansowych? Jak przygotować się do przygotowania raportu? Jak powinna wyglądać komunikacja? Jakie podejście do procesu raportowania powinien mieć zarząd?

CiRZ_237_21.jpg

Wewnętrzne procedury antykorupcyjne

dr Piotr Karlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01

Wdrożenie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych ma z założenia przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jakie mogą wystąpić w firmie. Szczególnego znaczenia nabiera w obliczu trwających prac nad wprowadzeniem nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W krótkim czasie posiadanie wewnętrznych procedur antykorupcyjnych będzie normą, której niespełnienie może mieć negatywne skutki dla prowadzonej działalności.

CiRZ_237_06.jpg

Operacjonalizacja narzędzi z uwzględnieniem ryzyka

Dariusz Michalski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 6/2019 nr 6/2019 z dnia 2019-06-01

Przedsiębiorstwa funkcjonujące we współczesnej dobie rosnącej konkurencji i gwałtownych przemian w prowadzeniu biznesu, zmuszone są do poszukiwania skutecznych narzędzi wspierających realizację planów. Zatem w coraz większym stopniu, obok tradycyjnego procesu zarządzania ryzykiem, należy rozwijać w przedsiębiorstwie controlling ryzyka finansowego (RC), który prowadzi do transformacji informacji z zarządzania ryzykiem na język finansów oraz wykreowania efektywnych oddziaływań sterujących decyzjami menedżerów1.

Informacja Zarządcza 19/2019

INFO_19_6.jpg

Analiza danych z wykorzystaniem tabeli przestawnej

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Tabele przestawne są jednym z wygodniejszych sposobów na analizę dużej ilości danych w Excelu. Mają bardzo wiele funkcjonalności i choć napisano na ich temat wiele opracowań – a każdy, kto korzysta z Excela, potrafi je wstawić i wykonać na nich podstawowe operacje – to warto rozszerzać swoją wiedzę o nich, ponieważ dzięki temu może się okazać, że te „zwykłe” tabele przestawne przydadzą się częściej i podniosą jakość naszych raportów.

INFO_19_14.jpg

Jak środowisko Power BI łączy się z Excelem?

Bartosz Czapiewski Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Jednym z wyróżników Power BI jest współpraca z całym środowiskiem Microsoftu. Użytkowników programu Excel szczególnie zaś interesuje, w jaki sposób można pracować wymiennie w obu narzędziach (pamiętaj: Excel nigdy nie umiera). W artykule przedstawiono najważniejsze sposoby powiązania obu środowisk.

INFO_19_27.jpg

Przygotowywanie raportów cyklicznych - jak do tego podejść?

Marta Mrozowska Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Raporty cykliczne to controllingowa codzienność. Zbieranie danych, przetwarzanie ich na raporty zarządcze oraz ich późniejsza analiza to sekwencja czynności wykonywanych w celu bieżącego monitorowania sytuacji w firmie. Warto ułożyć te czynności w powtarzalne ciągi, bowiem usystematyzowany proces łatwiej nadzorować i realizować. W tym celu warto opracować grupę raportów, które wykonywane regularnie pomogą realizować zadania komórek analitycznych, a tym samym wesprzeć kadrę zarządzającą w podejmowaniu kluczowych decyzji.

INFO_19_30.jpg

Analiza geoprzestrzenna sieci retail w Alteryx

Piotr Reszka Informacja Zarządcza 19/2019 nr 19/2019 z dnia 2019-05-01

Analiza geoprzestrzenna sieci sklepów pozwala podjąć decyzje dotyczące lokalizacji kolejnych punktów sprzedażowych na podstawie takich danych jak informacje demograficzne czy o średnich zarobkach. Analiza taka zajmuje jednak dużo czasu, ale narzędzie Alteryx pozwala na proste zautomatyzowanie powtarzalnych zadań.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019

CiRZ_5_7.jpg

Controlling projektów informatycznych. Jak planować i raportować wykorzystanie zasobów?

Grzegorz Zontek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Istotnym kryterium oceny projektów inwestycyjnych są od wielu lat mierniki finansowe. Tworzą one podstawę do oceny, weryfikacji i selekcji projektów, głównie za pomocą wyliczonych wielkości finansowych – umożliwiają przedstawienie projektów w postaci rankingów. Ci, którzy mają pomysł na nowe produkty bądź usługi skupiają swoją uwagę przede wszystkim na danych finansowych. Przygotowują business case według ustrukturyzowanej metody, co pozwala wyliczyć wskaźniki finansowe, takie jak: NPV, IRR, PB itd. Na podstawie tak wyliczonych wartości wskaźników finansowych mogą przystąpić do dalszej analizy i oceny projektów. Najczęściej po tym etapie następuje pierwsza selekcja projektów o najwyższych parametrach finansowych – co nie zawsze oznacza, że są to projekty najistotniejsze dla firmy.

CiRZ_5_15.jpg

Wykorzystanie story points do szacowania złożoności projektu informatycznego

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Jednym z podstawowych wyzwań w zarządzaniu projektami jest szacowanie pracy, jaką zespół musi wykonać, by zrealizować konkretne zadanie. W metodykach tradycyjnych aspekt ten zazwyczaj określa się w jednostkach czasowych, np. godzinach pracy, przy założeniu dostępności określonych zasobów osobowych. Metody zwinne proponują jednak inne podejście, oparte w większym stopniu na efektywności zespołu projektowego i tzw. historyjkach użytkowników. Stosowaną miarą pracy są tu story points – abstrakcyjne mierniki ilustrujące zakres pracy, jaki należy wykonać, by zrealizować dane zadanie.

CiRZ_5_20.jpg

Funkcje statystyczne w Excelu

Marcin Wiśniowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Excel, w swojej bibliotece funkcji, posiada bardzo szeroką paletę funkcji finansowych i statystycznych. W niniejszym artykule zostanie opisanych kilka przykładów prezentujących wykorzystanie wybranych funkcji statystycznych w praktyce.

CiRZ_5_26.jpg

Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Jakub Antkowiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Dnia 11 stycznia 2019 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zmieniający zasadniczo kwestię odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ustawa zwiększa zakres odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, rezygnuje z wymogu uprzedniego uzyskiwania prejudykatu, zaostrza sankcje oraz wprowadza szereg obowiązków w zakresie wykazania tzw. należytej staranności. Chcąc zminimalizować ryzyko ewentualnych strat finansowych czy utraty reputacji, już dziś warto odpowiednio przystosować swoją firmę do nadchodzących zmian.

CiRZ_5_30.jpg

Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

Paweł Wolany Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Finanse i Controlling 63/2019

MC_63_4.jpg

Kwadratowa magia Gartnera. Kto zyskał, a kto stracił wśród graczy na rynku Data Science and Machine Learning Platforms?

Bartosz Banduła Anna Kijanka Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Jednym z najbardziej opiniotwórczych raportów dla sektora IT jest „Magic Quadrant” Gartnera. Raport ten pokazuje określoną część rynku IT w kontekście liczących się, konkurujących ze sobą firm, które mają podobne lub zbliżone produkty. Graficznym odzwierciedleniem pozycji producentów w określonym sektorze IT w wybranym okresie jest wykres – „magiczny kwadrat”.

MC_63_9.jpg

Controlling kosztów – od planowania do zarządzania

Grzegorz Zontek Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Przedsiębiorstwa stawiają przed sobą ambitne cele, które muszą zrealizować w określonym czasie – tego czasu jest coraz mniej, a to ze względu na konkurencję, zasoby personalne, które są ograniczone, oraz na skrócenie cyklu życia produktów/usług. Organizacje powinny zatem śledzić postęp swojej działalności, opracowywać wyniki sprzedaży, analizować podjęte decyzje, przygotowywać okresowe raporty i eliminować nieprawidłowe rozwiązania.

MC_63_20.jpg

Kiedy i dlaczego warto wdrożyć rachunek kosztów działań (ABC)?

Jacek Kaliński Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Większość firm odchodzi już od tradycyjnego zarządzania opartego na strukturach wydziałowych i pionach organizacyjnych. Coraz więcej firm, szczególnie z tzw. nowej gospodarki, o swoim biznesie myśli w sposób procesowy. Transfer technologii jest tak błyskawiczny, że przestaje być przewagą konkurencyjną. Jednocześnie konsumenci postrzegają produkty i rynki jako jednorodne, coraz mniej przywiązując się do marki. W takim środowisku kadra zarządzająca musi skupić się na poszukiwaniu zysku wśród najlepszych i najbardziej efektywnych procesów wewnątrzfirmowych. W nowoczesnej rzeczywistości biznesowej klasyczny rachunek kosztów pełnych, stosujący metodę doliczeniową, nawet dobrze skrojony i przemyślany, nie jest w stanie precyzyjnie skalkulować kosztów. W nowoczesnym biznesie poszukującym precyzyjnych danych z pomocą może przyjść rachunek kosztów działań, z ang. activity based costs.

MC_63_35.jpg

Ceny transferowe 2019 - dla kogo szansa, dla kogo wyzwanie?

Paweł Wolany Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Nowe przepisy o cenach transferowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wprowadzają pewne ułatwienia w zakresie obowiązków dokumentacyjnych, ale równocześnie zwiększają zakres odpowiedzialności członków zarządów podmiotów
powiązanych z tytułu cen transferowych.

MC_63_24.jpg

Rachunek kosztów influencer marketingu

Dariusz Stronka Waldemar Stronka Finanse i Controlling 63/2019 nr 63/2019 z dnia 2019-05-01

Influencer marketing to w ostatnich latach coraz popularniejsza forma prowadzenia działań marketingowych w mediach społecznościowych. Influencerzy to osoby najczęściej prowadzące blogi i vlogi (wideoblogi) w różnych dziedzinach. Często są to pasjonaci, uważani przez zewnętrznych odbiorców za ekspertów. Tym samym stają się oni ambasadorami marki i liderami opinii, dzieląc się swoją wiedzą na temat produktów.

Filtruj artykuły wg.