Porady ekspertów

CiRZ_219_30.jpg

Umowa przedwstępna sprzedaży udziałów

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2017 nr 12/2017 z dnia 2017-12-01

Umowa sprzedaży udziałów może być poprzedzona podpisaniem umowy przedwstępnej, dzięki której zyskujemy gwarancję zawarcia w przyszłości umowy końcowej, ostatecznej. Strony w takiej umowie muszą określić istotne elementy przyszłej umowy sprzedaży. Mogą też domagać się spełnienia określonych warunków, żeby doszło do jej finalnego zawarcia. Na jakie elementy zwrócić uwagę przy zawieraniu takiej umowy, jakie są konsekwencje niewykonania umowy przedwstępnej i jak odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy – o tym w dalszej części artykułu.

CiRZ_218_40.jpg

Konsolidacja sprawozdań finansowych – wybrane zagadnienia

Monika Karniewska-Mazur Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01

Powoli zbliża się koniec 2017 r. Jak co roku grupy kapitałowe będą musiały zmierzyć się z procesem konsolidacji sprawozdań finansowych. Zagadnień związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych jest sporo, poczynając od spraw organizacyjnych, a kończąc na kwestiach merytorycznych.

Klasyfikacja instrumentów finansowych zależy od celu ich nabywania

Joanna Gawrońska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01

Klasyfikując instrumenty finansowe do właściwych kategorii, należy wziąć pod uwagę nie tylko rodzaj instrumentu finansowego, ale także cel jego nabycia bądź posiadania. Na przykład kupione akcje mogą być zaliczone przez jednostkę do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (krótkoterminowe) lub aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (długoterminowe lub krótkoterminowe), zależnie od intencji i planów jednostki. Informacja dotycząca kwalifikacji aktywów finansowych do odpowiedniej kategorii instrumentów finansowych jest istotna dla prawidłowej ich wyceny.

CiRZ_218_16.jpg

Umowa o rachunek powierniczy i umowa escrow – główne zastosowania

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 11/2017 nr 11/2017 z dnia 2017-11-01

Rachunki powiernicze i rachunki escrow umożliwiają rozliczenie indywidualnych transakcji (umów) pomiędzy kontrahentami. Mają one na celu głównie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji handlowych zawieranych pomiędzy stronami, które mogą wspólnie ustalać zasady dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku. Bank realizuje zawarte w umowie rachunku dyspozycje oraz posiada kontrolę nad warunkami wypłaty powierzonych środków.

CIRZ_217_15.jpg

KPI w zarządzaniu personelem. Czy controlling może być odpowiedzią na kryzys niedoborów kadrowych?

Anna Andraszek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Dla osób zarządzających firmami i samych pracowników 2016 r. był wyjątkowy. W listopadzie zanotowano najniższą od 25 lat stopę bezrobocia, która według GUS wyniosła zaledwie 8,2%. W połączeniu z faktem, że 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny, a w 2018 r. na rynek pracy wkroczy rocznik, którego liczebność jest mniejsza niż w 2017 r. oznacza, że firmy będą zmuszone stawić czoła licznym wyzwaniom kadrowym. Rynek pracownika jest już faktem, a kolejne lata będą jedynie pogłębiać tę tendencję. W takiej sytuacji controlling obszarów HR staje się kluczową kwestią, a określenie odpowiednich KPI pozwalających na sprawne nim zarządzanie warunkiem koniecznym, żeby firmy mogły utrzymać obroty i zyski.

Wycena wartości kapitału ludzkiego w firmie produkcyjnej – studium przypadku

Dariusz Stronka Kinga Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów każdej organizacji. Określenie jego wartości oraz znaczenia, jakie odgrywa w codziennym funkcjonowaniu firmy jest niezbędne w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia to lepsze sprawowanie kontroli nad kosztami kadrowymi, a także skuteczniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

dotacje.jpeg

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

Grzegorz Rebkowiec Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

CIRZ_217_04.jpg

Instrumenty controllingu personalnego

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Controlling w ujęciu ogólnym wspomaga sprawny przebieg procesów gospodarczych i przyczynia się do osiągania założonych przez zarząd celów. Jest nowoczesnym systemem zarządzania umożliwiającym podejmowanie racjonalnych decyzji na bazie wiarygodnych informacji. Niezmiernie istotne jest opracowanie zindywidualizowanego systemu controllingu dla konkretnej organizacji ze szczególnym uwzględnieniem tych sfer działalności przedsiębiorstwa, które stanowią o jego rynkowej przewadze konkurencyjnej. Wydzielenie w przedsiębiorstwie określonych obszarów objętych controllingiem może wynikać nie tylko z chęci uzyskania przewagi konkurencyjnej nad innymi spółkami albo ze znacznego ryzyka związanego z daną funkcją przedsiębiorstwa, ale może być spowodowane specyfiką branży, w jakiej dana organizacja funkcjonuje lub wysokim poziomem kosztów ponoszonych w danym obszarze funkcjonalnym.

CiRZ_216_39.jpg

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej – skuteczne złożenie rezygnacji

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Niezwykle ważna w tej tematyce jest uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15), która rozstrzygnęła to problematyczne i niemające jednoznacznej odpowiedzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zagadnienie prawne. W artykule główna uwaga zostanie poświęcona przytoczonej uchwale oraz kwestii odpowiedzialności majątkowej członków zarządu po dokonaniu skutecznej rezygnacji. Artykuł skupia uwagę na problematyce prawnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

cirz_8_proces budz.jpeg

Zyski a płynność spółki – różnice i podobieństwa

Monika Błaszkowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Wysoki zysk netto cieszy kadrę zarządzającą, ale często przedsiębiorcy zadają sobie pytanie, gdzie, podziały się pieniądze, skoro wypracowany wynik nie przekłada się na zasoby kont bankowych. Z drugiej strony wysoka płynność spółki (tzw. nadpłynność) związana z nadmiarem gotówki w banku nie jest pożądanym stanem, zwłaszcza w długim okresie. W niniejszym artykule zaprezentowano przykłady obrazujące różnice pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w sprawozdaniu finansowym a płynnością przedsiębiorstwa oraz wyjaśniono przyczyny tych rozbieżności występujące w praktyce. Wskazano też, jaki stan jest optymalny dla jednostki przy określonych założeniach jej funkcjonowania.

Filtruj artykuły wg.