Ogólne zasady zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych

30 czerwca 2019 r. mija termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 dla jednostek, których rok obrotowy skończył się 31 grudnia 2018 r. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego (dnia zakończenia roku finansowego). Należy podkreślić, że w zakresie terminów zatwierdzania i składania sprawozdań finansowych nie zmieniło się nic. Zmieniła się tylko forma sprawozdania z papierowej na elektroniczną.

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych spoczywa na wszystkich podmiotach, które prowadzą księgi rachunkowe na zasadach wskazanych w ustawie o rachunkowości.

Organem uprawnionym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jest organ wskazany w przepisach szczególnych i/lub w statucie jednostki.

Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku spółki osobowej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki cywilnej przez organ zatwierdzający rozumie się jej wspólników.

UWAGA!

Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe odpowiada także za prawidłowość jego sporządzenia. Zgodnie z art. 4a uor kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w uor. Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki odpowiadają solidarnie wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie tego obowiązku.

Tabela. Organ zatwierdzający

Forma prawna

Organ zatwierdzający

Spółka akcyjna

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółka komandytowo-akcyjna

Walne zgromadzenie

Spółka jawna, partnerska, komandytowa, cywilna

Wspólnicy

Przedsiębiorstwa państwowe

Rada pracownicza, a w razie jej braku organ założycielski

Spółdzielnie

Walne zgromadzenie członków lub ich przedstawicieli

Osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko

Właściciel

Organizacje non profit

Rada fundatorów, komisja rewizyjna

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego odbywa się zasadniczo poprzez głosowanie i podjęcie stosownej uchwały w tym przedmiocie.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 59% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM