Przegląd zmian w MSR

Jednostki, które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami mają obowiązek ciągłego śledzenia zachodzących zmian oraz stosowania najnowszych interpretacji, bowiem mogą mieć one istotny wpływ na ujmowanie zdarzeń gospodarczych, wycenę, prezentację czy ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. Zmiany zachodzące w 2021 r. to w głównej mierze reforma IBOR.

CiRZ_04_21_32.jpg

Reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej – zmiany w standardach

13 stycznia 2021 r. Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zmiany te, zgodnie z art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2021/25 z dnia 13 stycznia 2021 r., dotyczą:

  • w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena,
  • w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 4 Umowy ubezpieczeniowe,
  • w MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji,
  • w MSSF 9 Instrumenty finansowe,
  • w MSSF 16 Leasing.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, wszystkie przedsiębiorstwa stosują wskazane zmiany najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego, rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2021 r. lub później.

Wprowadzone zmiany są głównie następstwem reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, co związane jest ze zmianą sposobu wyceny instrumentów opartych o te stopy.

W rozporządzeniu z dnia 8.06.2016 r. – reformie ulegają indeksy stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych. Zmianie ulega sposób wyceny, który ma być oparty o stopy procentowe, które są stosowane w rzeczywiście przeprowadzanych transakcjach na danym rynku.

Przykładem mogą być tutaj kredyty inwestycyjne, wyemitowane obligacje czy instrumenty pochodne. Takie zmiany powodują niepewność, głównie w obszarze zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej.

Zmiany MSSF 9 Instrumenty finansowe

Reforma IBOR przyczynia się głównie do zmiany wyceny aktywów oraz wpływa na zmianę zasad rachunkowości zabezpieczeń.

Zmiany rozpoczynające się od 2021 r. w MSSF 9 odnoszą się do składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego wtedy i tylko wtedy, gdy podstawa określenia wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla tego składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego ulega zmianie w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 80% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM