Wynagrodzenie dla członka zarządu czy dla wspólnika z art. 176 KSH?

W jaki sposób wynagradzać członka zarządu lub wspólnika – to pytanie zadają sobie w ostatnim czasie właściciele spółek. Dylemat ten ma dwa podłoża – z jednej strony wynagrodzenie dla członka zarządu pod kątem podatkowo-zusowskim jest droższe od wynagrodzenia wspólnika z art. 176 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH). Z drugiej jednak strony, wynagrodzenie z art. 176 KSH powoduje wiele problemów praktycznych i obaw podatników przed tą formą wynagradzania.

C24_03-04_2023_41.jpg

Wynagrodzenie dla wspólnika z art. 176 KSH

Wokół tej formy wynagradzania wspólnika/właściciela spółki z o.o. narosło w ostatnim czasie wiele wątpliwości, problemów i mitów. Podatnicy bardzo chcą właśnie na tej podstawie prawnej wypłacać sobie wynagrodzenie, ale z drugiej strony obawiają się konsekwencji ze strony ZUS-u i w praktyce mają problemy ze stosowaniem tego przepisu.

Na początek krótko należy przypomnieć, skąd atrakcyjność tej formy wynagradzania właścicieli/udziałowców spółek.

Mówiąc najprościej, wypłata wynagrodzenia dla wspólnika z art. 176 KSH jest po prostu tania pod kątem podatkowo-zusowskim:

( A ) wynagrodzenie wspólnika z art. 176 KSH należy zakwalifikować do tzw. przychodów z innych źródeł, opodatkowanych skalą podatkową;

( B ) podatek PIT wynosi 12% dla I progu podatkowego, czyli dla wypłaty rocznej brutto do 120 000 zł;

( C ) podatek PIT od wypłat brutto powyżej 120 000 zł wynosi 32% (od nadwyżki);

( D ) kwota wolna wynosi 30 000 zł; roczny podatek może być pomniejszony o kwotę 3 600 zł;

( E ) efektywne opodatkowanie dla I progu podatkowego wynosi zatem 9%.

Wspólnik, od wypłaconego wynagrodzenia na podstawie art. 176 KSH nie podlega ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu, co podkreślają organy ZUS w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładem takiej interpretacji może być 13 kwietnia 2022 r., nr WPI/200000/43/510/2022.

Niewątpliwie zatem powyższe zasady opodatkowania wynagrodzenia z art. 176 KSH oraz brak składek ZUS i zdrowotnej są bardzo atrakcyjne.

Co mówi art. 176 KSH?

Zgodnie z przepisem art. 176 KSH:

§1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i  zakres takich świadczeń.

§2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

§3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

I w zasadzie tyle... Tylko tyle i aż tyle przepisy mówią o zasadach wypłaty wynagrodzenia dla wspólnika z art. 176 KSH.

Aby „spać spokojnie” i nie narazić się na ryzyko kwestionowania tego rodzaju wypłat przez ZUS moje rekomendacje są następujące:

( 1 ) trzymajmy się litery prawa;

( 2 ) nie przekombinujmy.

Podkreślam przy tym, że to właśnie głównie ZUS może kwestionować wypłatę wynagrodzenia na podstawie art. 176 KSH jako np. czynność sztuczną/pozorną, ponieważ wynagrodzenie to nie jest oskładkowane. „Podejrzana” dla ZUS-u może być zwłaszcza sytuacja, kiedy członek zarządu przed Polskim Ładem pobierał wynagrodzenie na podstawie uchwały, a obecnie pobiera wynagrodzenie jako wspólnik.

Urząd skarbowy zasadniczo nie ma w interesie kwestionowania tego typu wypłat z art. 176 KSH, o ile wynagrodzenie jest rynkowe. Wynagrodzenie to jest bowiem opodatkowane podobnie jak wynagrodzenie członka zarządu – PIT wg skali podatkowej. Gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy wynagrodzenie jest nierynkowe albo wspólnik pobiera wynagrodzenie za czynności, których faktycznie nie wykonuje – wówczas mamy ryzyko ukrytej dywidendy (opodatkowanej nie 12%, lecz 19%).

Jak stosować art. 176 KSH w praktyce

Jak wskazuje przepis art. 176 KSH, wypłata wynagrodzenia dla wspólnika jest możliwa, jeżeli są spełnione warunki:

( A ) umowa spółki zobowiązuje wspólnika do powtarzających się świadczeń na jej rzecz;

( B ) umowa spółki wskazuje rodzaj i zakres świadczeń;

( C ) wynagrodzenie wspólnika musi być rynkowe – nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie;

( D ) wspólnik musi wykonywać świadczenia (bo został do nich zobowiązany w umowie), a spółka musi wypłacić mu wynagrodzenie nawet jak ma stratę/nie wykazuje zysku.

Powtarzalność świadczeń

W praktyce dla wielu spółek i ich właścicieli najtrudniejsze jest zdefiniowanie i ustalenie zakresu oraz rodzaju świadczeń.

Przede wszystkim należy pamiętać, że wspólnik nie może otrzymywać wynagrodzenia za zarządzanie i reprezentowanie spółki. Wspólnik bowiem nie zarządza i nie reprezentuje spółki. Może to robić, o ile jest członkiem zarządu. Jednak członek zarządu za zarządzanie otrzymuje wynagrodzenie na mocy uchwały powołania, a nie z art. 176 KSH.

Ponadto, aby być zgodnym z literą prawa, moim zdaniem kluczowe jest, aby świadczenia wykonywane przez wspólnika były powtarzalne. Powtarzalność oznacza tyle, że w danym okresie czasu, wykonujemy określone konkretne świadczenia. Świadczenia te się powtarzają, czyli wykonywane są w każdym z tych okresów czasu wskazanych w umowie:

( A ) obsługa 5 klientów w miesiącu;

( B ) napisanie 3 artykułów, postów itd. na kwartał;

( C ) przygotowanie raportu raz w miesiącu;

( D ) przeprowadzenie szkolenia raz na kwartał;

( E ) przeprowadzenie remanentu raz w miesiącu;

( F ) przeprowadzenie, w każdym roku kalendarzowym przynajmniej jednego szkolenia wewnętrznego dla pracowników;

( G ) tworzenie raz na pół roku autorskiego programu komputerowego;

( H ) składanie 1 zamówienia sprzętu w każdym miesiącu;

( I ) dokonanie odbioru sieci, co najmniej raz w roku kalendarzowym;

( J ) udzielenie 10 godzin konsultacji miesięcznie.

Czasami trudno jest określić, ile wspólnikowi uda się wykonać świadczeń w danym okresie czasu. Dlatego widzę tutaj dwa rozwiązania:

( 1 ) w umowie spółki wpisujemy maksymalną ilość świadczeń, które wspólnik ma wykonywać, np. obsługa do 5 klientów miesięcznie; wykonanie do 10 godzin świadczeń doradczych itd.;

( 2 ) zawarcie klauzuli, że w zależności od potrzeb spółki ww. ilość świadczeń może być zmienna, co strony będą regulowały w odrębnym porozumieniu, uchwale czy protokole odbioru usług.

Czy pozostaniemy zgodni z literą prawa? Moim zdaniem, tak. Spełniamy warunek, że zakres i rodzaj świadczeń będą wpisane w umowie spółki, ale jednocześnie zostawiamy sobie furtkę pozwalającą na swobodne comiesięczne, cokwartalne, coroczne ustalanie, ile świadczeń wspólnik wykonał/ma wykonać w danym okresie czasu.

Nie będą świadczeniami powtarzalnymi:

( A ) świadczenia jednorazowe;

( B ) świadczenia ciągłe – np. prowadzenie social mediów, obsługa i pozyskiwanie klientów, doradztwo i konsultacje, rekrutowanie pracowników itd.

( C ) pełnienie funkcji i pobór za to wynagrodzenie – np. wynagrodzenie dyrektora zakupów, wynagrodzenie księgowego, wynagrodzenie HR rekrutera itd.

Z praktyki mogę powiedzieć, że większość zapisów umownych o wynagradzaniu wspólników z art. 176 KSH jest zapisami, moim zdaniem, błędnymi, ponieważ wskazują w zdecydowanej większości przypadków na świadczenia ciągłe, a nie powtarzalne. Ponadto podatnicy wypisują w umowie spółki szeroki zakres świadczeń, a w praktyce powstaje pytanie, czy rzeczywiście to robią, kiedy to robią i jak często. Na te pytania umowy spółki już nie odpowiadają, a jest to błędem.

Należy też wskazać, że jeżeli wspólnik jest zobowiązany w umowie spółki do danej czynności, a nie wykonuje tego, to moim zdaniem należy uznać, że:

( A ) umowa spółki jest wadliwa;

( B ) jeżeli wspólnik pobiera wynagrodzenie za czynności, których nie wykonuje, to ryzyko podatkowe jest bardzo wysokie – mamy bowiem ukrytą dywidendę, a tym samym zaległość podatkową.

Mało tego, w ogóle nie jest pomocne kierowanie się tym, co wnioskodawcy przedstawiają w interpretacjach indywidualnych składanych do organów podatkowych i do ZUS-u, nawet w tych przypadkach, gdy są one pozytywne. Dlaczego:

( A ) organy podatkowe ani ZUS nie oceniają w interpretacjach przepisów innych niż podatkowe/ZUS-owskie;

( B ) organy podatkowe i ZUS nie wypowiadają się co do prawidłowości ujmowania w umowie spółki zapisów dotyczących art. 176 KSH, nie oceniają np. czy nasze świadczenia wpisane w umowie spółki spełniają definicję powtarzalnych czy też nie;

( C ) na etapie wydania interpretacji organy podatkowe i ZUS nie badają stanu faktycznego, a jedynie kierują się tym, co podatnik wpisał we wniosku o interpretację;

( D ) organy i ZUS wskazują tylko tyle, że wynagrodzenie z art. 176 KSH stanowi przychód z innych źródeł oraz że nie podlega oskładkowaniu ZUS i składce zdrowotnej – a w tym zakresie nie ma żadnych wątpliwości;

( E ) dopiero w trakcie kontroli – urząd skarbowy czy ZUS będzie weryfikował poprawność zapisu w umowie art. 176 KSH oraz to czy i jak faktycznie wspólnik wykonuje dane czynności, czy też jest to fikcja prawna.

Ponadto, w interpretacjach podatnicy sami „odkrywają karty”, że błędnie zdefiniowali powtarzalne świadczenia w umowie spółki, bo jak wskazałam powyżej – większość robi to po prostu źle.

Więc albo odpuśćmy sobie wniosek o interpretację, albo najpierw zapis umowny skonsultujmy z prawnikiem i doradcą podatkowym, a dopiero potem idźmy po interpretację.

Ustalenie wynagrodzenia

Drugi dylemat podatników, to w jaki sposób ustalić, wpisać do umowy wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne. Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Wpiszmy do umowy spółki:


Wynagrodzenie wspólnika za powtarzające się świadczenia niepieniężne nie będzie przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.


Art. 176 KSH nie zobowiązuje nas do wpisania w umowie spółki wysokości wynagrodzenia czy sposobu jego ustalania, a jedynie do tego, że ma być ono rynkowe. W zasadzie w umowie spółki nie musi być w ogóle podjęty temat wynagrodzenia dla wspólnika. Spółka ma wypłacać wynagrodzenie wspólnikowi i ma ono być rynkowe. To wszystko, do czego zobowiązuje Kodeks spółek handlowych.

Wobec tego sposób ustalania wynagrodzenia oraz jego wysokość można doprecyzować w odrębnym dokumencie wewnętrznym, np. w uchwale czy porozumieniu. Trzymajmy się jedynie zasady rynkowości wynagrodzenia:

( A ) jeżeli na rynku wynagrodzenie za dane czynności ustalane jest ryczałtowo (np. stawka za godzinę), to wypłacamy stałą wysokość wynagrodzenia wg średniej stawki rynkowej;

( B ) jeżeli na rynku wynagrodzenie wypłaca się jako procent od zysku, to dla naszego wspólnika w podobny sposób ustalamy wynagrodzenie;

( C ) jeżeli na rynku HR rekruter za zrekrutowanie jednego pracownika zarabia średnio 10 000 zł, to nasz wspólnik za taką czynność powinien zarobić właśnie 10 000;

( D ) jeżeli wspólnik nie wykonał danych czynności w danym okresie czasu, to należy mu obniżyć albo nie wypłacać wynagrodzenia.

Wynagrodzenie dla członka zarządu z tytułu powołania

Zasady opodatkowania PIT wynagrodzenia członka zarządu są podobne, jak w przypadku wspólnika z art. 176 KSH. Różnice są następujące:

( A ) wynagrodzenie członka zarządu stanowi inne źródło przychodów, tj. przychód z innych źródeł;

( B ) do wynagrodzenia brutto członka zarządu stosuje się koszty uzyskania przychodów – 3000 zł rocznie lub 3600 zł rocznie. Oznacza to, że członkowi zarządu można wypłacać rocznie o 3000 zł/3600 zł więcej niż wspólnikowi czyi 123 000 zł lub 123 600 zł rocznie, aby nie przekroczyć I progu podatkowego.

Członek zarządu w odróżnieniu od wspólnika płaci składkę zdrowotną, tj. 9% podstawy wymiaru.

Jak zostało wskazane powyżej, członek zarządu pobiera wynagrodzenie za zarządzanie i reprezentowanie spółki. Jednak nie musi pobierać tego wynagrodzenia, jeżeli jest jednocześnie wspólnikiem spółki. Wówczas uznaje się, że rekompensatą braku wynagrodzenia członka zarządu za zarządzanie i prowadzenie spraw spółki jest prawo do przyszłej dywidendy.

Z punktu widzenia tej formy wynagrodzenia, tak naprawdę ważny jest jeden aspekt – za zarządzanie i reprezentowanie spółki pobieramy wynagrodzenie jako członek zarządu, ewentualnie na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego. Pobór wynagrodzenia za te czynności dla wspólnika z art. 176 KSH lub np. poprzez fakturowanie spółki, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, naraża spółkę i członka zarządu na ryzyka podatkowe:

( 1 ) zaległość w PIT członka zarządu;

( 2 ) zaległość w ZUS dla spółki (płatnika) i członka zarządu;

( 3 ) brak prawa do odliczenia VAT przez spółkę, jeżeli członek zarządu wystawia faktury z VAT-em.

Łączenie wypłaty członka zarządu i wspólnika z art. 176 KSH

Opcją wartą rozważenia jest wypłata wynagrodzenia ze spółki:

( A ) jako wspólnik za powtarzające się świadczenia niepieniężne – wypłata większej części wynagrodzenia, np. 110 000 zł rocznie;

( B ) jako członek zarządu – np. 12 000 zł rocznie (ok. 1000 zł miesięcznie).

W ten sposób dana osoba będzie miała ubezpieczenie zdrowotne za ok. 63 zł miesięcznie. Wynika to z tego, że od wynagrodzenia członka zarządu (ok. 1000 zł miesięcznie) będzie pobierana składka zdrowotna – 9% podstawy wymiaru (1000 zł – 300 zł = 700 zł * 9% = 63 zł).

Ponadto, ograniczone też zostanie ryzyko kwestionowania przez ZUS braku wypłat dla członka zarządu za zarządzanie i zamiast tego pobór wynagrodzenia tylko jako wspólnik z art. 176 KSH.

Podsumowując, wynagradzanie właścicieli spółek, zwłaszcza na podstawie art. 176 KSH, wzbudza wiele kontrowersji i obaw podatników. Moim zdaniem, jeżeli będziemy ostrożnie podchodzili do stosowania tego przepisu i będziemy trzymać się litery prawa, to kwestionowanie tego typu wypłat przez urząd skarbowy i ZUS będzie ograniczone.

Warto też dodać, że jeżeli w praktyce w danej sytuacji trudno jest uregulować wypłaty dla wspólnika, to wypłata wynagrodzenia tylko dla członka zarządu nadal jest atrakcyjną formą wynagradzania. Obciążenie podatkowe i w zakresie składki zdrowotnej dla I progu podatkowego wyniesie 17,56%. Pragnę przy tym przypomnieć, że przed 1 stycznia 2019 r. – PIT dla I progu podatkowego i to niższego (85 528 zł) wynosił 18%.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.