KSR 3 Niezakończone usługi budowlane - po zmianach w 2019 r.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” obejmuje szczególną branżę budowlaną, w której usługi realizowane są w długim okresie. Taki czas wykonania usług powoduje często rozbieżności w ich wycenie i ujęciu w księgach rachunkowych, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadą memoriału oraz zasadą współmierności przychodów i kosztów, co nakazuje przypisać poszczególnym okresom, w których wykonano świadczenia, dotyczące ich przychody i koszty. Takie podejście rodzi zatem wiele wątpliwości. Problem ten został szczegółowo opisany w KSR nr 3.

CiRZ_237_18.jpg

Zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja standardu, która została opublikowana w Dz. Urz. MF z dnia 10 lipca 2018 r. poz. 76. Aktualizacja standardu dotyczy sprawozdań finansowych rozpoczynających się od 2019 r. Celem aktualizacji KSR nr 3 było dostosowanie zapisów do aktualnych przepisów o rachunkowości oraz zaktualizowanie odniesień do standardów międzynarodowych. Zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą nie zmieniają zasad ujmowania operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w porównaniu z poprzednią wersją standardu.

Cel i zakres standardu

Standard określa, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Określając moment ujęcia przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane standard opiera się na zasadach ogólnych oraz na przepisach szczegółowych zawartych w art. 34a, 34c i 34d ustawy. Standard zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie zasad.

Zakres standardu został ograniczony wyłącznie do umów o usługi budowlane. Zasady ustalania przychodów i kosztów zawarte w standardzie zalecane są do stosowania także do innych usług o podobnym charakterze, np. do umów o usługi informatyczne (oprogramowanie), projektowe, geologiczne czy naukowo-badawcze. Zakresem standardu objęto także niektóre zagadnienia związane z odroczonym podatkiem dochodowym od umów budowlanych. W zakres standardu nie wchodzą jednak szczegółowe zagadnienia stosowania przepisów podatkowych.

KSR nr 3 nie stosuje się natomiast do usług budowlanych na podstawie umów określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. poz. 1370), a także do usług budowlanych wykonywanych w ramach działalności deweloperskiej w rozumieniu KSR nr 8 „Działalność deweloperska”.

Czym jest umowa budowlana?

Zgodnie ze standardem, usługi budowlane są to usługi polegające na:

 • budowie,
 • odbudowie,
 • ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, modernizacji),
 • rozbiórce,
 • remoncie konstrukcji połączonych z gruntem w sposób trwały, wykonanych z materiałów budowlanych i elementów składowych.

Do usług budowlanych można zaliczyć w szczególności:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,
 • wykonywanie robót wchodzących w zakres inżynierii lądowej i wodnej,
 • wykonywanie instalacji budowlanych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót budowlanych,
 • rekultywację środowiska po rozbiórce budynków lub budowli.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 70% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM