Sprzedaż części firmy

Przedmiotem sprzedaży może być cała firma przedsiębiorcy, jej część lub tylko jej poszczególne składniki majątkowe. W zależności od tego, co jest przedmiotem sprzedaży, transakcja może powodować odmienne skutki prawne i podatkowe. Dlatego też warto zaplanować transakcję sprzedaży oraz przeprowadzić analizę jej skutków. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące sprzedaży części firmy w zakresie skutków prawnych i podatkowych.

CiRZ_2020_12_26.jpg

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że termin „część firmy” jest używany zasadniczo tylko w języku potocznym. Natomiast w języku prawnym oraz prawniczym używa się terminu „zorganizowana część przedsiębiorstwa” (dalej: „ZCP”). Dlatego też w dalszej części artykułu jego autor będzie posługiwał się terminem ZCP.

Definicja ZCP na gruncie prawa cywilnego

Na gruncie prawa cywilnego nie istnieje żadna definicja ZCP. Natomiast w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) można znaleźć definicję terminu „przedsiębiorstwo”, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

( 1 ) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

( 2 ) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

( 3 ) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości, wynikające z innych stosunków prawnych;

( 4 ) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

( 5 ) koncesje, licencje i zezwolenia;

( 6 ) patenty i inne prawa własności przemysłowej;

( 7 ) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

( 8 ) tajemnice przedsiębiorstwa;

( 9 ) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej1.

Katalog składników majątkowych przedsiębiorstwa jest otwarty i jedynie przykładowy. W skład przedsiębiorstwa mogą wchodzić również inne składniki majątkowe, np. know-how lub renoma przedsiębiorstwa, z wyłączeniem zobowiązań.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 85% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM