Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty
CiRZ_215_02.jpg

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji publicznych dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatków CIT oraz PIT. Wstępny projekt wzbudził wśród podatników i ekspertów sporo kontrowersji – zwłaszcza w zakresie bardzo szczegółowych i niezwykle rygorystycznych kryteriów informacyjnych dotyczących m.in. analiz porównawczych. Stanowisko resortu finansów daje jednak nadzieję na zmianę na lepsze najbardziej problematycznych zapisów nowego rozporządzenia.

Największe kontrowersje w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju dotyczącym cen transferowych wzbudziły z pewnością obligatoryjne elementy analiz porównawczych (benchmarków), obowiązkowych dla podatników, których przychody lub koszty bilansowe przekroczyły w 2016 r. równowartość 10 mln EUR. W pierwotnej wersji dokumentu zakres przedmiotu analiz porównawczych nakazywał wskazanie szeregu informacji, których przy wyborze danej metody ustalania ceny podatnik nie byłby w stanie ustalić. Przykładem może być tutaj metoda marży transakcyjnej netto i wskazany w pierwotnej wersji obowiązek przedstawienia analizy funkcjonalnej porównywalnych transakcji – w tej metodzie (stosując zewnętrzne dane zagregowane) wskazanie takiej informacji nie byłoby możliwe. Opisanie funkcji, aktywów i ryzyk w przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi jest możliwe wyłącznie w metodzie porównywalnej ceny niekontrolowanej w wariancie porównania wewnętrznego.

Pozytywną informacją dla podatników jest także stanowisko MF, że wskazanie wszystkich elementów opisu analizy danych porównawczych (…) nie jest wymagane, jeżeli zostanie przedstawione wyjaśnienie, iż – stosując daną metodologię szacowania – nie jest możliwie przedstawienie wszystkich elementów wskazanych w przepisie. Kolejną prawdopodobną zmianą, która powinna rozwiać wątpliwości wielu podatników – także w latach przeszłych – jest zapowiedź doprecyzowania pojęcia „wartości transakcji” przez MF. Jak słusznie zauważyli przedstawiciele Centrum Cen Transferowych oraz stowarzyszenia Lewiatan, postulujący zmianę: co do zasady, wartości wynikające z umowy lub innego dokumentu, wystawionych i otrzymanych faktur, dokonanych płatności, mogą być różne (szczególnie na przełomie roku, kiedy faktura zaksięgowana jest w innym okresie/roku podatkowym niż ma miejsce płatność). Ważną zmianą, zwłaszcza dla dużych grup podmiotów powiązanych, powinna być możliwość usunięcia pierwotnie wymaganego w ramach opisu struktury organizacyjnej podmiotu, określenia także jej struktury zarządczej. Opis struktury zarządczej, jak słusznie wskazali przedstawiciele Centrum Cen Transferowych oraz Lewiatana, wykracza znacząco poza wymogi wynikające z wytycznych OECD, ujętych w ramach BEPS Action 13, na których oparto nowe przepisy w ustawie o PIT oraz CIT.

Podsumowując, zapowiedziane w analizowanym raporcie uwzględnienie przez MF wielu postulatów zmian w ramach konsultacji społecznych daje nadzieję na poprawę pierwotnego kształtu projektu rozporządzenia. Nie znamy jeszcze treści tego dokumentu po uwzględnieniu zapowiedzianych zmian i nie wiemy, w jakim stopniu oraz w jakiej jakości zostaną wdrożone. Będziemy na bieżąco przyglądać się kolejnym etapom prac i ostatecznemu kształtowi tego istotnego z punktu widzenia dokumentacji podatkowej dokumentu, jakim jest finalna wersja rozporządzenia.

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.