Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

CiRZ_5_30.jpg

Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. nakładają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analizy cen transferowych, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych lub 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych.

Ponadto wraz z lokalną dokumentacją należy złożyć oświadczenie, że podmiot powiązany:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Niezłożenie oświadczenia, złożenie go po terminie lub oświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zagrożone jest sankcją do 720 stawek dziennych, co odpowiada w 2019 r. kwocie 21 600 000 zł.

Przypomnijmy pokrótce, że obowiązek sporządzania analizy cen transferowych, czyli analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe, został wprowadzony po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (według nieco innych zasad niż obecnie).

W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązku w najnowszej wersji wprowadzonej przepisami od dnia 1 stycznia 2019 r.

Trzy możliwości

Analizę cen transferowych możemy przeprowadzić na jeden z trzech sposobów:

  1. Bezpieczna przystań – w pierwszej kolejności warto sprawdzić czy nasza transakcja nie podlega przepisom „safe-harbour”. W takim przypadku nie mamy obowiązku sporządzania analizy cen transferowych, musimy natomiast wykazać, iż nasza transakcja spełnia warunki określone w ustawie.
  2. Analiza porównawcza – jeśli nasza transakcja nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z mechanizmu „safe-harbour”, musimy przygotować analizę danych porównawczych.
  3. Analiza zgodności – w szczególnych sytuacjach, kiedy sporządzenie normalnej analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności, możemy przygotować analizę zgodności, czyli opis wykazujący zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Bezpieczna przystań

Tak zwana bezpieczna przystań jest nową instytucją w polskim systemie cen transferowych, która daje podatnikom daleko idące korzyści. Przede wszystkim – jeśli dana transakcja kwalifikuje się do mechanizmu „safe-harbour” podatnik zwolniony jest z obowiązku przygotowywania analizy rynkowego poziomu cen. Ponadto organy podatkowe odstępują od weryfikowania rynkowości stosowanych cen w takich transakcjach.

Aktualnie mechanizmem tym objęto dwa rodzaje transakcji:

  • tzw. usługi o niskiej wartości dodanej oraz
  • transakcje finansowania dłużnego, obejmujące pożyczki, kredyty, emisje obligacji.

W obu przypadkach transakcje muszą spełniać określone w ustawie warunki, aby mogły zostać objęte mechanizmem „safe-harbour”.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 83% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM