Analiza cen transferowych i zaświadczenie o rynkowości cen – nowe obowiązki

Paweł Wolany Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019 nr 5/2019 z dnia 2019-04-17
CiRZ_5_30.jpg

Obowiązek sporządzenia analizy cen transferowych polega na przeprowadzeniu analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe. Dla jakich transakcji należy prowadzić taką analizę? Jakie transakcje podlegają regulacjom „safe-harbour”? Jak etap po etapie przeprowadzić analizę porównawczą oraz analizę zgodności?

Przepisy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. nakładają obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w tym analizy cen transferowych, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 10 000 000 zł w przypadku transakcji towarowych i finansowych lub 2 000 000 zł w przypadku transakcji usługowych oraz innych.

Ponadto wraz z lokalną dokumentacją należy złożyć oświadczenie, że podmiot powiązany:

  • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
  • ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach rynkowych.

Niezłożenie oświadczenia, złożenie go po terminie lub oświadczenia w nim informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, zagrożone jest sankcją do 720 stawek dziennych, co odpowiada w 2019 r. kwocie 21 600 000 zł.

Przypomnijmy pokrótce, że obowiązek sporządzania analizy cen transferowych, czyli analizy weryfikującej, czy ceny stosowane w transakcji kontrolowanej są rynkowe, został wprowadzony po raz pierwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. (według nieco innych zasad niż obecnie).

W niniejszym artykule skupiamy się na obowiązku w najnowszej wersji wprowadzonej przepisami od dnia 1 stycznia 2019 r.

Trzy możliwości

Analizę cen transferowych możemy przeprowadzić na jeden z trzech sposobów:

  1. Bezpieczna przystań – w pierwszej kolejności warto sprawdzić czy nasza transakcja nie podlega przepisom „safe-harbour”. W takim przypadku nie mamy obowiązku sporządzania analizy cen transferowych, musimy natomiast wykazać, iż nasza transakcja spełnia warunki określone w ustawie.
  2. Analiza porównawcza – jeśli nasza transakcja nie może skorzystać ze zwolnienia wynikającego z mechanizmu „safe-harbour”, musimy przygotować analizę danych porównawczych.
  3. Analiza zgodności – w szczególnych sytuacjach, kiedy sporządzenie normalnej analizy porównawczej nie jest właściwe w świetle danej metody weryfikacji cen transferowych lub nie jest możliwe przy zachowaniu należytej staranności, możemy przygotować analizę zgodności, czyli opis wykazujący zgodność warunków, na jakich została zawarta transakcja kontrolowana z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane.

Bezpieczna przystań

Tak zwana bezpieczna przystań jest nową instytucją w polskim systemie cen transferowych, która daje podatnikom daleko idące korzyści. Przede wszystkim – jeśli dana transakcja kwalifikuje się do mechanizmu „safe-harbour” podatnik zwolniony jest z obowiązku przygotowywania analizy rynkowego poziomu cen. Ponadto organy podatkowe odstępują od weryfikowania rynkowości stosowanych cen w takich transakcjach.

Aktualnie mechanizmem tym objęto dwa rodzaje transakcji:

  • tzw. usługi o niskiej wartości dodanej oraz
  • transakcje finansowania dłużnego, obejmujące pożyczki, kredyty, emisje obligacji.

W obu przypadkach transakcje muszą spełniać określone w ustawie warunki, aby mogły zostać objęte mechanizmem „safe-harbour”.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywny abonament przejdź do LOGOWANIA. Aby dobrać najkorzystniejszy plan abonamentowy przejdź do ZAMÓWIENIA ABONAMENTU.

Zaloguj Zamów abonament

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 5/2019

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.