MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

Firmy prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy oferowanych przez państwo, po spełnieniu wskazanych warunków. Najczęstszą formą wsparcia są dotacje rządowe, których przyjęcie niejednokrotnie budzi wątpliwości odnośnie ich rozliczenia księgowego.

CIRZ_6_2021_35.jpg

Informacje o sposobie ujęcia w księgach rachunkowych dotacji rządowych oraz sposobie ujawnienia informacji na temat pomocy rządowej zostały zawarte w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 20.

Zakres standardu

MSR 20 stosuje się przy księgowaniu oraz ujawnianiu informacji na temat dotacji rządowych oraz w związku z informowaniem o innych formach pomocy rządowej.

Standard nie ma jednak zastosowania w przypadkach:

szczególnych problemów związanych z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym dotacji rządowych odzwierciedlających skutki zmian cen oraz w informacjach uzupełniających o podobnym rodzaju;

pomocy rządowej udzielonej jednostce gospodarczej w formie korzyści dostępnych w momencie ustalania dochodu do opodatkowania lub ustalanych albo ograniczających na podstawie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego;

posiadanych przez rząd udziałów w prawach własności do jednostki gospodarczej;

dotacji rządowych związanych z rolnictwem.

Definicje standardu

W standardzie zostały wyróżnione trzy rodzaje dotacji definiowanych jako:

dotacje rządowe, które są pomocą rządową przybierającą formę przekazania jednostce gospodarczej środków, w zamian za spełnianie przez nią, w przeszłości lub w przyszłości, pewnych warunków związanych z jej działalnością operacyjną.

dotacje do aktywów utrzymują formę dotacji rządowych, których udzieleniu towarzyszy podstawowy warunek mówiący o tym, że jednostka kwalifikująca się do ich otrzymania powinna zakupić, wytworzyć lub w inny sposób pozyskać aktywa długoterminowe. Dotacjom tego typu mogą także towarzyszyć dodatkowe warunki wprowadzające ograniczenia co do rodzaju dotowanych aktywów, ich umiejscowienia lub też okresów, w których mają być one nabyte lub utrzymywane przez jednostkę gospodarczą,

dotacje do przychodu, które są dotacjami rządowymi, innymi niż dotacje do aktywów.

Pomoc rządowa przybiera rozmaite formy różniące się między sobą zarówno rodzajem, jak i warunkami, które zwykle im towarzyszą. Celem udzielenia pomocy może być zachęcenie jednostki gospodarczej do rozpoczęcia takiej działalności, jakiej w zwykłych warunkach jednostka gospodarcza nie podjęłaby się, gdyby nie została jej udzielona pomoc.

Przyjęcie pomocy rządowej ma istotne znaczenie dla procesu sporządzania sprawozdania finansowego, ze względu na:

metodę księgowania transferów przekazywanych środków pieniężnych,

sposób przedstawienia informacji dotyczących zakresu, w jakim jednostka gospodarcza skorzystała z udzielonej jej pomocy w danym okresie sprawozdawczym.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 74% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM