Relacja między KSR a MSR

Postępująca globalizacja gospodarki światowej oraz rozwój rynku finansowego wymuszają dostosowanie przepisów w zakresie rachunkowości do bieżącej sytuacji rynkowej. W związku z tym następuje ciągła aktualizacja przepisów krajowych i międzynarodowych. Regulacje, które zostały wydane w innych warunkach społeczno-gospodarczych, wymagają zmian, które są realizowane poprzez aktualizację ustawy o rachunkowości oraz innych aktów prawnych, także przepisów międzynarodowych.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), później Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) to rozwiązania w zakresie rachunkowości finansowej, przyjęte przez państwa Unii Europejskiej jako podstawa sprawozdawczości finansowej dla podmiotów gospodarczych szukających finansowania na rynkach giełdowych i nie tylko. Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) to standardy i interpretacje dotyczące rachunkowości, które mogą być stosowane jako pomoc w prawidłowym ujmowaniu operacji gospodarczych w tych obszarach, których nie precyzuje ustawa o rachunkowości. „Zarówno krajowe standardy rachunkowości, jak i stanowiska Komitetu stanowią o ważnych obszarach rachunkowości, wskazując propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych tematów wraz z ich uzasadnieniem, zasady bieżącej i bilansowej wyceny zaprezentowanych operacji gospodarczych, sposób ujmowania ich w księgach rachunkowych oraz ujawniania w sprawozdaniu finansowym”1.

Ustawa o rachunkowości, mimo podejmowanych prób wprowadzenia rozwiązań opartych na międzynarodowych standardach, nadal pozostaje podstawowym aktem prawnym, zawierającym ogólne zasady różniące się od MSR. Uszczegółowienie pewnych obszarów i przybliżenie ich do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości znajduje swoje odzwierciedlenie w aktach wykonawczych do ustawy oraz w mających charakter fakultatywny KSR. Jednocześnie UoR daje możliwość w pewnych przypadkach stosowania wprost MSR, np. w przypadku art. 10 ustawy. „W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR2 (art. 2 ust. 3 – Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej «MSR», stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR)”. Rozwój działalności gospodarczej wskazuje na konieczność ujednolicenia standardów krajowych ze standardami międzynarodowymi. Krajowe Standardy Rachunkowości pełnią funkcję przepisów o charakterze fakultatywnym i uzupełniającym, ich celem jest pomoc jednostkom w prawidłowym stosowaniu ustawy o rachunkowości. Są one ustanowione przez Komitet Standardów Rachunkowości i w dużej mierze pozostają spójne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Można je określić jako łącznik między polską ustawą o rachunkowości a MSR. Do dziś Krajowy Komitet Standardów Rachunkowości wydał 11 Standardów, stąd też ich zakres jest mniejszy niż zakres MSR/MSSF. Niżej przedstawione zostały wszystkie dotychczas opublikowane KSR wraz z obszarem, którego dotyczą.

Tabela 1. Wykaz krajowych standardów rachunkowości. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Krajowe Standardy Rachunkowości. Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej.

l.p.

Nr KSR

Zakres

Uchwała Komitetu Standardów

Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR

Podstawa prawna

1

KSR nr 1

Rachunek przepływów pieniężnych

Nr 5/11 z dnia 10.05.2011 r.

Aktualizacja

Nr 16/17 z dnia 12.09.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2011 r. nr 6 poz. 26

Dz. Urz. MRiF.

z 2017 r. poz. 216

2

KSR nr 2

Podatek dochodowy

Nr 7/10 z dnia 20.04.2010 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2010 r. nr 7 poz. 31

3

KSR nr 3

Niezakończone usługi budowlane

Nr 9/09 z dnia 26.10.2009 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2009 r. nr 16 poz. 88

4

KSR nr 4

Utrata wartości aktywów

Nr 2/12 z dnia 14.02.2012 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2012 r. poz. 15

5

KSR nr 5

Leasing, najem i dzierżawa

Nr 16/11 z dnia 13.12.2011 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2011 r. nr 9 poz. 52

     

Komunikat w sprawie ogłoszenia uchwały

 

6

KSR nr 6

Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe

Nr 2/14 z dnia 21.03.2014 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz. 12

7

KSR nr 7

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia po dniu bilansowym – ujęcia i prezentacja

Nr 5/15 z dnia 30.12.2015 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2016 r. poz. 2

8

KSR nr 8

Działalność deweloperska

Nr 1/14 z dnia 5.02.2014 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz. 5

9

KSR nr 9

Sprawozdanie z działalności

Nr 4/14 z dnia 30.04.2014 r.

Aktualizacja

Nr 22/17 z dnia 19.12.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2014 r. poz.17

Dz. Urz. MRiF

z 2018 r. poz. 4

10

KSR nr 10

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Nr 3/16 z dnia 23.08.2016 r.

Aktualizacja

Nr 11/17 z dnia

12.06.2017 r.

Dz. Urz. Min. Fin.

z 2016 r. poz. 63

Dz. Urz. MRiF

z 2017 r. poz. 142

11

KSR nr 11

Środki trwałe

Nr 4/17 z dnia 3.04.2017 r.

Dz. Urz. MRiF

z 2017 r. poz. 105

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 65% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, albo wybierz plan abonamentowy.

Wybierz abonament już od 83 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 83 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 83 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 990 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM