Zmiany w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w 2022

Rok 2022 przynosi stosunkowo mało zmian w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, jeżeli porównamy to do lat ubiegłych. Obecnie wprowadzone zmiany do standardów rachunkowych dostarczają szeregu wyjaśnień oraz praktycznych uproszczeń, które mogą być pomocne dla sporządzających sprawozdania finansowe. Na przykład – zmiany wprowadzone w MSR 37 precyzują, jakie koszty powinny zostać uwzględnione przy ocenie, czy dana umowa jest tzn. kontraktem rodzącym obciążenia. Ponadto zmiana do MSR 16 uniemożliwia ujmowanie w koszcie wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych kwot otrzymanych ze sprzedaży produktów, które zostały wytworzone w okresie przygotowywania danego składnika aktywów do zamierzonego użytkowania; zamiast tego spółka ujmuje takie przychody ze sprzedaży i związane z nimi koszty w rachunku zysków i strat. Opisywane w poniższym artykule zmiany w Międzynarodowych Standardach wynikają z Rocznego programu poprawek (Annual Improvements), który realizowany był w latach 2018–2020.

Jakie zmiany wprowadza Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmienia dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”, które zostały pierwotnie wprowadzone 12 lutego 2021 roku.

Po konsultacjach z Europejską Grupą Doradczą do spraw Sprawozdawczości Finansowej stwierdzono, iż zmiany MSR 1 i MSR 8 spełniają kryteria przyjęcia, określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002 – w myśl którego to przepisu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości mogą być przyjęte, jeżeli:

  • nie są sprzeczne z zasadą określoną w art. 2 ust. 3 dyrektywy 78/660/EWG i w art. 16 ust. 3 dyrektywy 83/349/EWG i jeżeli są korzystne dla europejskiego dobra publicznego i
  • spełniają kryteria zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności wymagane dla informacji finansowych, potrzebne do podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny zarządzania powierzonym majątkiem;

a zatem należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. Wynikiem tego procesu jest Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/357 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.

Zgodnie z artykułem 1 omawianego orzeczenia zatwierdza się zmiany w MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. Zmiany te zostają wprowadzone na podstawie załącznika zawartego w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/357. Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, co wynika z literalnego brzmienia artykułu 2 rozporządzenia komisji (UE) nr 2022/357 z dnia 2 marca 2022 roku.

Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem, w zakresie MSR 1 zmianie uległo kilka paragrafów – głównie poprzez ich doprecyzowanie. Zmiany te zaszły w paragrafach 7, 10, 114, 117 i 122, które związane są z definicją polityki rachunkowości, z pełnym sprawozdaniem finansowym, strukturą informacji dodatkowej oraz ujawnieniem informacji dotyczących zasad (polityki) rachunkowości. Ponadto dodano paragrafy 117 A-117E oraz paragraf 139 V, a także skreślono paragrafy 118, 119 i 121.

§7

  • Poniższe terminy zastosowane w niniejszym standardzie mają następujące znaczenie:
  • Termin Zasady (polityka) rachunkowości zdefiniowano w paragrafie 5 MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów i termin ten jest stosowany w niniejszym standardzie w tym samym znaczeniu.

§ 10

  • Pełne sprawozdania finansowe składają się z:
  • e) informacji dodatkowej zawierającej istotne informacje dotyczące zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Kilka wariantów prenumeraty Pokaż opcje
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Polityka cookies

Dalsze aktywne korzystanie z Serwisu (przeglądanie treści, zamknięcie komunikatu, kliknięcie w odnośniki na stronie) bez zmian ustawień prywatności, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPLANATOR oraz partnerów w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Usługa Cel użycia Włączone
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony Nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne by strona działała prawidłowo. W ramach tych plików cookies zapisywane są również zdefiniowane przez Ciebie ustawienia cookies. TAK
Pliki cookies analityczne Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika. Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.
Pliki cookies marketingowe Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.