Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto – „na rękę” to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. Są to m.in. zasiłek chorobowy oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

CiRZ_221_02.jpg

CIT 2018 – jakie zmiany wchodzą w życie

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. przedsiębiorców płacących podatek dochodowy od osób prawnych czekają największe w ostatnich latach zmiany w CIT. Zdecydowana większość z nich ma jeden cel – zamknąć możliwe kierunki optymalizacji podatkowych – mówi PAP menedżer i doradca podatkowy w Crido Taxand Monika Lewandowska.

Koniec z fakturami papierowymi. Ręcznie wypisywane dokumenty odejdą w zapomnienie

Piotr Szulczewski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

Jeszcze kilka lat temu organy skarbowe spierały się o kwestie akceptacji faktur sporządzanych elektronicznie i wysyłanych wyłącznie mailowo. Dziś sytuacja odwróciła się o 180 stopni – ten sam fiskus nie zaakceptuje podatnika, który korzysta jedynie z tradycyjnych form i wypisywanych ręcznie dokumentów. Rewolucja w fakturach staje się faktem.

Służby skarbowe będą mogły kupować puste faktury

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

Projekt przepisów, który umożliwi służbom skarbowym kupowanie pustych faktur, jest gotowy. Z nowego prawa urzędnicy skorzystają zapewne dopiero w II połowie 2018 r.

Ograniczony katalog wydatków stanowiących koszty od 1 stycznia 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01 Tekst otwarty

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowelizacja trzech ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany, jak podkreśla ekspert, Grant Thornton, wprowadzają ograniczenia w katalogu wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodów.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018

CiRZ_221_45.jpg

System informacji zarządczej

Monika Hrycaniuk Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Osoby zarządzające firmami szukają odpowiedzi na podstawowe pytania o to, jak osiągnąć zysk, działając na obecnym rynku, oraz co można zrobić, aby zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu. Prowadzenie rentownego przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez właściwego obiegu informacji. Większość świadomych przedsiębiorców na rynku rozumie istotę informacji zarządczej. Ten nieodłączny element prowadzenia firmy jest obecnie coraz bardziej popularny.

CiRZ_221_36.jpg

Interpretacje PIBR, KNA oraz KNF dotyczące nowej ustawy o biegłych rewidentach – część 1

Maciej Chorostkowski Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, a także uchylającej dyrektywę Rady 84/253/EWG (z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają stosowanie rozporządzenia i stanowią wykonanie opcji – dla krajów członkowskich – które są w nim zawarte.

CiRZ_221_30.jpg

Inwentaryzacja w księgach rachunkowych

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Kończąc rok bilansowy, jednostki zobowiązane są do przeprowadzenia inwentaryzacji posiadanych składników majątku. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest jednym z nadrzędnych warunków jasnego i rzetelnego przedstawienia obrazu sytuacji majątkowej jednostki w sprawozdaniu finansowym oraz stanowi istotny warunek zapewnienia prawidłowości ksiąg rachunkowych. Kwestie związane z terminami oraz częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku posiadanych przez jednostkę regulują art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm., dalej: uor).

CiRZ_221_25.jpg

KSR 4 – utrata wartości aktywów

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Jedną z podstawowych czynności, które powinna wykonać jednostka przy zamknięciu ksiąg rachunkowych, jest wycena jej aktywów według stanu na dzień bilansowy. Wycena ta jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jednostka powinna zatem zaktualizować wartość swojego majątku oraz zobowiązań do realnej wysokości, tak by móc w rzetelny sposób przedstawić swoją sytuację majątkową w sprawozdaniu finansowym.

CiRZ_221_19.jpg

Ceny transferowe

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01

Od stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji podatkowej cen transferowych lub innych zdarzeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemów podatkowych krajów, które je przyjmują, oraz zapobieganie zjawisku unikania opodatkowania poprzez przerzucanie dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Informacja Zarządcza 11/2018

info_11_05.jpg

Data Mining - odkrywanie wiedzy

Sebastian Firlit Informacja Zarządcza 11/2018 nr 11/2018 z dnia 2018-01-01

Data Mining – można również spotkać się z określeniem „zgłębianie danych” – to analityczny proces, który zajmuje się badaniem dużych zbiorów danych w poszukiwaniu wzorców, współzależności między danymi, a później ich oceną. Celem Data Mining jest przeważnie predykcja m.in. wielkości sprzedaży, działań klientów, współczynników przedłużalności czy też skali utraty klienta.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018

CiRZ_220_45.jpg

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 jest bardzo ważny, gdyż odnosi się do sporej części bilansów, szczegółowo ustalając normy ujmowania i wyceny instrumentów finansowych. MSR 39 ujednolica sposób ujmowania różnego rodzaju transakcji finansowych w wielu krajach, co ma znaczenie dla inwestorów podejmujących decyzje.

CiRZ_220_41.jpg

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Zamknięcie roku obrotowego zobowiązuje jednostki do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości grupy kapitałowe zobligowane są do konsolidacji sprawozdań finansowych, które wiąże się z połączeniem wszystkich sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Proces ten został uregulowany przepisami prawa, a ustawodawca poświęcił temu oddzielny rozdział w ustawie o rachunkowości.

CiRZ_220_38.jpg

Roczne sprawozdanie finansowe i skutki jego niezłożenia

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że niezłożenie rocznego sprawozdania finansowego do KRS stanowi przestępstwo, a w urzędzie skarbowym – wykroczenie skarbowe. Jakie są obowiązki przedsiębiorcy w związku ze sprawozdaniem finansowym, jakimi terminami jest związany i jakie skutki niesie za sobą fakt niezłożenia sprawozdania – o tym w dalszej części artykułu.

CiRZ_220_34.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności w marketingu

Karolina Kulig Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Dział marketingu stanowi wyodrębniony sektor w przedsiębiorstwie, którego działania są skoncentrowane na dbałości o wizerunek marki, promowaniu oferty handlowej, a także strategii budowania trwałej relacji między firmą a odbiorcą. Jakość tych działań oraz ich efekty powinny być na bieżąco monitorowane i oceniane. W tej sytuacji warto wykorzystywać wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności, które dostarczają przejrzyste oraz rzetelne informacje, m.in. o powodzeniu kampanii reklamowych, akcji promocyjnych, poziomie zainteresowania ofertą i liczbie pozyskanych klientów.

CiRZ_220_30.jpg

Infrastruktura Informatyczna – aspekty związane z finansowym rozliczaniem wydatków

Grzegorz Zontek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 1/2018 nr 1/2018 z dnia 2018-01-01

Tematyka chmury infrastrukturalnej (IaaS) pojawiła się w obszarze IT kilka lat temu i od tego okresu cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Rozwiązanie to polega na dostarczeniu typowych rozwiązań infrastrukturalnych, takich jak moc obliczeniowa (CPU) czy przestrzeń dyskowa (GB), pod potrzeby klientów w modelu usługowym. Klient otrzymuje sprecyzowaną usługę na bazie uprzednio wskazanych wymagań – określeniu podlegają wymagania techniczne, czas i forma rozliczania się za wyświadczoną usługę. Model IaaS przenosi ryzyko na dostawcę usługi, który zgodnie z warunkami umowy jest zobligowany do dostarczania usługi według opisanych poziomów SLA. Klient nie musi myśleć o zabezpieczeniu rozwiązań sprzętowych (serwery, pamięci masowe, backup, data center), a personel, który obsługuje całą infrastrukturę, skupia swoje działania na budowie rozwiązania aplikacyjnych i oprogramowaniu.

Finanse i Controlling 55/2018

DiF_17_03.jpg

Strategia innowacji firmy i jej finansowanie - o czym pamiętać

Katarzyna Kaim-Mierzwicka Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Innowacyjność to w obecnych czasach konieczność. Jest głównym czynnikiem wpływającym na rozwój przedsiębiorstw, ale też w coraz większym stopniu pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej. Mimo tego wiele firm nie wie, jak podejść do prowadzenia działalności innowacyjnej w sposób systematyczny. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, które dotychczas nie prowadziły żadnych prac nad tworzeniem własnych rozwiązań technicznych, ich usprawnień bądź nie opracowywały autorskich sposobów świadczenia usług. Firmy te często też nie dysponują pracownikami, którzy mogliby takie prace prowadzić. Co więcej, dotychczas nie brały nawet pod uwagę współpracy z ekspertami zewnętrznymi z jednostek naukowych.

FiC_55_93.jpg

Łańcuch wartości Portera

Jarosław Żeliński Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

W zasadzie każda firma, podmiot non-profit czy jednostka administracji państwowej wnosi pewną wartość do środowiska, w którym funkcjonuje. W przypadku podmiotów, których celem jest wypracowanie zysków, wartość dodana tworzy ich marżę. Pozostałe, czyli usługi państwa lub organizacji pozarządowych, podnoszą jakość życia obywateli, jednak nie przynoszą zysków (są jednak świadczone na koszt podatnika lub darczyńców).

FiC_55_84.jpg

Czy fintechy zagrażają bankom?

Grzegorz Kubera Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Fintechy, czyli firmy oferujące usługi finansowe i wykorzystujące przy tym nowoczesne technologie, nie są dużym zagrożeniem dla banków. Nie oznacza to jednak, że banki powinny je ignorować.

FiC_55_81.jpg

Składniki kalkulacyjne kosztów wytworzenia na przykładzie firmy XYZ

Łukasz Walkiewicz Finanse i Controlling 55/2018 nr 55/2018 z dnia 2018-01-01

Wobec stale rosnącej konkurencji na rynku, jaką można obecnie zaobserwować, każdy przedsiębiorca dąży do optymalizacji produkcji przy maksymalnym obniżeniu kosztów. W tym celu jednostka skupia się na preferencjach odbiorców, dostosowując przy tym swoje wyroby. Istotna jest również prawidłowa kalkulacja kosztów wytworzenia, która w dużej mierze kształtuje ceny oferowanych produktów. Właściwa kalkulacja i kontrola kosztów są warunkami efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Filtruj artykuły wg.