info_8_funkcje bazodanowe.jpeg

„Uszczelnienie” podatku dochodowego od działalności gospodarczej – zmiana paradygmatu

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01 Tekst otwarty

Przepisy podatkowe, które odziedziczył obecny rząd po liberalnych poprzednikach, to przysłowiowy „obraz nędzy i rozpaczy”. Są wdzięcznym polem dla wszelkiej maści oszustów, wyłudzaczy i „optymalizatorów” obciążeń podatkowych i wrogiem rzetelnych i uczciwych podatników – pisze profesor Witold Modzelewski z Instytutu Studiów Podatkowych.

CIRZ_216.jpg

48% firm dostaje zapłatę z ponad 60-dniowym opóźnieniem

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01 Tekst otwarty

W ciągu ostatniego półrocza 48% firm dostawało zapłatę za towar czy usługi z ponad 60-dniowym opóźnieniem – wynika z badania przeprowadzonego dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w pierwszym kwartale br. zaobserwowano nieznaczny wzrost (o 3 pkt. proc.) odsetka firm skarżących się na tego typu problemy.

CIRZ_217_02.jpg

Indywidualne rachunki w ZUS dla przedsiębiorców od 2018 r.

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01 Tekst otwarty

Od 1 stycznia 2018 r. prowadzący działalność gospodarczą otrzymają nowe, indywidualne numery rachunków składkowych (NRS), na które o będą dprowadzać sumę należnych składek ZUS. Obecne rachunki zostaną zamknięte.

Zmiany w CIT od 2018 r. - nieruchomości i usługi niematerialne

Tekst otwarty

Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). W projekcie znalazło się m.in. wprowadzenie od 2018 r. podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy ograniczenie (limit) zaliczania do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych. Zmiany te oznaczają tak naprawdę zwiększenie obciążeń podatkowych – nie poprzez zmianę stawki podatku, ale poprzez zwiększenie podstawy opodatkowania – oceniają eksperci MDDP. To uderzy w przedsiębiorców i branżę nieruchomości. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadają, że trwają prace nad zmianami w projekcie.

CiRZ_215_02.jpg

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 8/2017 nr 8/2017 z dnia 2017-08-01 Tekst otwarty

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się raport z konsultacji publicznych dotyczący projektu rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatków CIT oraz PIT. Wstępny projekt wzbudził wśród podatników i ekspertów sporo kontrowersji – zwłaszcza w zakresie bardzo szczegółowych i niezwykle rygorystycznych kryteriów informacyjnych dotyczących m.in. analiz porównawczych. Stanowisko resortu finansów daje jednak nadzieję na zmianę na lepsze najbardziej problematycznych zapisów nowego rozporządzenia.

OSTATNIO W SERWISIE

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017

CIRZ_217_15.jpg

KPI w zarządzaniu personelem. Czy controlling może być odpowiedzią na kryzys niedoborów kadrowych?

Anna Andraszek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Dla osób zarządzających firmami i samych pracowników 2016 r. był wyjątkowy. W listopadzie zanotowano najniższą od 25 lat stopę bezrobocia, która według GUS wyniosła zaledwie 8,2%. W połączeniu z faktem, że 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa obniżająca wiek emerytalny, a w 2018 r. na rynek pracy wkroczy rocznik, którego liczebność jest mniejsza niż w 2017 r. oznacza, że firmy będą zmuszone stawić czoła licznym wyzwaniom kadrowym. Rynek pracownika jest już faktem, a kolejne lata będą jedynie pogłębiać tę tendencję. W takiej sytuacji controlling obszarów HR staje się kluczową kwestią, a określenie odpowiednich KPI pozwalających na sprawne nim zarządzanie warunkiem koniecznym, żeby firmy mogły utrzymać obroty i zyski.

CIRZ_217_26.jpg

Scrum bez tajemnic

Urszula Holik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zwinne techniki prowadzenia projektów powstały jako odpowiedź na potrzeby przedsięwzięć, które charakteryzują się dużą niepewnością – zarówno w zakresie koniecznych do wykonania prac, zasobów, kosztów działań, jak również ryzyka. Ich charakterystyczną cechą jest wysoka elastyczność, pozwalająca na radzenie sobie z nagłymi zmianami w zakresie założeń i celów projektów oraz sprzyjanie utrzymaniu wysokiej efektywności pracy zespołu projektowego. Chociaż obecnie można się spotkać z wieloma teoriami proponującymi różne podejścia w zakresie zwinnego zarządzania projektami, to jednak najpopularniejszą z nich jest Scrum – system prac nad projektem, pozwalający na szybkie rozwiązywanie złożonych problemów i dostarczanie produktów o wysokiej wartości dla klienta.

CIRZ_217_29.jpg

Podstawowe funkcje wartości pieniądza w czasie FV, PV (FVA, PVA)

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Zmiana wartości pieniądza w czasie jest naturalnym procesem nie tylko dla osób zawodowo zajmujących się finansami. Wpływ czasu na wartość lokowanych zasobów pieniężnych, jak również na wartość zadłużenia, to jeden z ważniejszych czynników, które decydują o opłacalności decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa, ale także przez osoby fizyczne. Zmiana wartości pieniądza w czasie jest zjawiskiem powszechnym i wiąże się m.in. z kosztem kapitału, a więc stopą zwrotu oczekiwaną przez dawcę tego kapitału. Pominięcie zjawiska zmian wartości pieniądza w czasie przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z lokowaniem lub pożyczaniem kapitału gotówkowego może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w zakresie efektywności. W niniejszym artykule zaprezentowane zostały podstawowe funkcje finansowe wykorzystywane w arkuszach kalkulacyjnych, służące określaniu zmian wartości pieniądza w czasie.

CIRZ_217_38.jpg

Leasing w świetle MSR 17

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 17 określa zasady wykazywania operacji leasingowych w sprawozdaniach finansowych zarówno u leasingodawców, jak i korzystających z leasingu z podziałem na leasing finansowy i operacyjny.

CIRZ_217_10.jpg

Wybrane narzędzia controllingu personalnego

Beata Sadowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 10/2017 nr 10/2017 z dnia 2017-10-01

Ludzie, zasoby ludzkie, personel, kapitał ludzki – obejmują siłę roboczą, umiejętności, kompetencje, zdolności menedżerskie, twórcze spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą. Ludźmi w organizacji należy umiejętnie zarządzać. Można to czynić przy zastosowaniu różnych metod i narzędzi, w tym przy zastosowaniu controllingu personalnego, który ma na celu optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa.

Finanse i Controlling 54/2017

faktoring.jpeg

Faktoring jako forma finansowania działalności bieżącej

Mateusz Komander Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Wielu przedsiębiorców, zarówno dużych, jak i małych, boryka się z problemami związanymi z finansowaniem bieżącej działalności. Ich najczęstszym pomysłem jest poszukiwanie źródeł finansowania w obsługującym ich banku, gdzie niejednokrotnie pierwszym wybór pada na kredyt obrotowy lub inny produkt dłużny banku. Przedsiębiorcy, nieświadomi alternatywnych możliwości finansowania, wybierają ofertę kredytową, ograniczając tym samym swoje zdolności finansowe na przyszłość oraz bardzo często blokując środki trwałe, firmowe lub prywatne, ustanawiając na nich zabezpieczenie kredytu.

dotacje.jpeg

Kolejna szansa na wsparcie inwestycji MŚP

Grzegorz Rebkowiec Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

2 sierpnia br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs w ramach swojego sztandarowego Działania 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”. Kolejny raz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały szansę pozyskania dotacji na realizację projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R i prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

FiC_54_23.jpg

Controlling w HR – przegląd wybranych mierników efektywności zarządzania personelem

Wojciech Próchnicki Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Celem materiału jest przybliżenie wybranych wskaźników, których zadaniem jest pomiar skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim. W artykule zostaną opisane mierniki fluktuacji, absencji, obsługi kadrowej, strategiczne w zarządzaniu pracownikami oraz szkoleniowe, rekrutacji. Dodatkowo zostaną określone grupy odbiorców poszczególnych grup mierników. Całość będzie przedstawiona w formie macierzy przypisania KPI do poszczególnych klientów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Dźwignie kierownicze Simonsa

Marek Barowicz Finanse i Controlling 54/2017 nr 54/2017 z dnia 2017-11-01

Dźwignie kierownicze (ang. levers of control) stanowią technikę implementacji strategii, zaprezentowaną przez Simonsa (1995) w odpowiedzi na firmowe konflikty, będące konsekwencją potrzeb zarówno w zakresie innowacji, jak i osiągania wyznaczonych celów (Peijhan 2007, s. 258).

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017

CIRZ_216_46.jpg

Umowa o usługi budowlane w świetle MSR 11

Marzena Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Międzynarodowy Standard Rachunkowości poświęcony został umowom na usługi budowlane. Zostały w nim określone zarówno sposób ujęcia i prezentacji przychodów ze świadczonych usług budowlanych, jak i ujęcie rachunkowe odpowiadających im kosztów.

CiRZ_216_39.jpg

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej – skuteczne złożenie rezygnacji

Ilona Smurlik Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Niezwykle ważna w tej tematyce jest uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r. (III CZP 89/15), która rozstrzygnęła to problematyczne i niemające jednoznacznej odpowiedzi w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych zagadnienie prawne. W artykule główna uwaga zostanie poświęcona przytoczonej uchwale oraz kwestii odpowiedzialności majątkowej członków zarządu po dokonaniu skutecznej rezygnacji. Artykuł skupia uwagę na problematyce prawnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

CIRZ_216_34.jpg

Kluczowe wskaźniki efektywności w dziale produkcji

Ilona Leśniak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Coraz więcej firmy produkcyjnych, niezależnie od swojej wielkości czy branży, kładzie nacisk na efektywność, a także maksymalizację zdolności produkcyjnych. W tym celu controllerzy wykorzystują odpowiednie narzędzia do zarządzania produkcją. Największą rolę w zasilaniu przedsiębiorstwa w niezbędne informacje pełnią KPI (z ang. Key Performance Indicators), czyli kluczowe wskaźniki efektywności.

CiRZ_216_31.jpg

Koszt wprowadzenia nowego produktu na rynek

Anna Trzop Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Każde działanie przedsiębiorstwa na rynku powinno prowadzić do uzyskania szeroko rozumianej przewagi konkurencyjnej, umocnienia pozycji rynkowej lub zwiększenia świadomości marki wśród odbiorców. W teorii rachunku kosztów klasyfikacja wydatków na działalność operacyjną może być przeprowadzona według trzech podstawowych układów: rodzajowego, przedmiotowego oraz podmiotowego.

CIRZ_216_27.jpeg

Planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży KEP

Dariusz Stronka Roksana Kołata Controlling i Rachunkowość Zarządcza 9/2017 nr 9/2017 z dnia 2017-09-01

Badanie wpływu podejmowanych decyzji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz jego zdolności płatnicze jest jednym z podstawowych warunków powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Jako że każde przedsięwzięcie niesie ze sobą pewne ryzyko, konieczne jest analizowanie potencjalnego wpływu podejmowanych działań na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a tym samym na wartość dostarczaną jego właścicielom. Właśnie w tym celu wykorzystuje się planowanie finansowe.

Filtruj artykuły wg.