Płaca minimalna w 2018 r. i jej wpływ na inne świadczenia

Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018 nr 2/2018 z dnia 2018-02-01 Tekst otwarty

W 2018 r. płaca minimalna wyniesie 2100 zł brutto – „na rękę” to około 1530 zł. Podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia. Są to m.in. zasiłek chorobowy oraz odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

Wyższa płaca minimalna w 2018 r. oznacza także wzrost takich świadczeń pracowniczych, jak odprawa z tytułu zwolnień grupowych czy dodatek za pracę w porze nocnej.

Od 2018 r. płaca minimalna wzrośnie o 100 zł w stosunku do 2017 r. i wyniesie 2100 zł. Pracownik otrzymujący tylko pensję minimalną w przyszłym roku dostanie więc na rękę ok. 1530 zł, ponieważ od wynagrodzenia pracownika pracodawca i sam zatrudniony muszą opłacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i na Fundusz Pracy, a także odliczyć podatek dochodowy.

Podwyżka płacy minimalnej ma też wpływ na wysokość świadczeń pracowniczych, które są wyliczane na podstawie najniższego wynagrodzenia.

Dodatek za pracę w nocy

Od najniższej krajowej zależy m.in. dodatek za pracę w godzinach nocnych. Przysługuje on za każdą godzinę pracy w porze nocnej, a wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek wylicza się więc na dany miesiąc, dzieląc pensję minimalną przez obowiązujący wymiar czasu pracy dla pełnego etatu. Dla przykładu: w styczniu 2017 r. stawka wyniesie 2,5 zł [(2100 zł : 168 godzin) × 20%].

Za czas gotowości do pracy i przestój

Podwyższeniu ulegnie także przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, ale nie mógł tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Za czas gotowości do pracy i przestój pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli nie zostało to ustalone przy określaniu warunków pracy, zatrudniony za przestój otrzyma 60% wynagrodzenia. W obydwu przypadkach wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż pensja minimalna za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Podobnie jest w przypadku wynagrodzenia gwarancyjnego za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy – w 2018 r. nie może być niższe niż 2100 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną.

Odszkodowanie za mobbing

Odszkodowanie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dyskryminację czy mobbing także w 2018 r. nie może wynieść mniej niż 2100 zł.

Odprawa

Od 2018 r. zwiększy się też odprawa z tytułu zwolnień grupowych, ponieważ nie może ona przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2018 r. kwoty 31 500 zł. Natomiast osoba odbywającą praktyki absolwenckie w przyszłym roku zarobi maksymalnie 4200 zł (dwukrotność płacy minimalnej).

Zasiłek chorobowy

Z kolei minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie będzie niższa niż 1812,1 zł (2100 zł minus 13,71% – składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika).

Mały ZUS

Również wymiar składek, w tym dla niektórych zleceniobiorców, zależy od wynagrodzenia minimalnego. Do grupy tej należą także przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki do ZUS, które stanowią 30% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę – w 2018 r. podstawa ta wyniesie 630 zł, a poszczególne składki:

  • emerytalna: 19,52% – 122,98 zł,
  • rentowa: 8% – 50,4 zł,
  • chorobowa: 2,45% – 15,43 zł,
  • wypadkowa: 1,8% – 11,34 zł.

W sumie daje to kwotę 200,15 zł.

Kwoty wolne od potrąceń

Najniższe krajowe wynagrodzenie ma także wpływ na kwoty wolne od potrąceń, które ustala się od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. W 2018 r. z wynagrodzenia pracownika będzie można potrącić do kwoty:

  • 1530 zł, czyli 100% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń niealimentacyjnych;
  • 1147,5 zł – 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  • 1377 zł – 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku kar pieniężnych.

Od tych kwot trzeba jeszcze odjąć obciążenia składkowo- -podatkowe.

    Źródło: Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2/2018

Drukuj

Zobacz również

Filtruj artykuły wg.