Zmiany w MSR/MSSF od lutego 2021

Firmy prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z MSR/MSSF muszą wraz z nowym rokiem obrotowym, zaczynającym się 1 stycznia 2021 r., stosować zatwierdzone przez Komisję UE zmiany w pięciu międzynarodowych standardach rachunkowości. Zmiany są związane z uwzględnieniem w standardach reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

CiRZ_2_21_2.jpg

Rok 2020 przyniósł stosunkowo mało zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości, w porównaniu do lat 2018-2019, kiedy to zaczęły obowiązywać trzy nowe standardy: MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 16 „Leasing”. Obecnie, tj. 14 stycznia 2021 r., Komisja UE zatwierdziła zmiany zaproponowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w:

  • MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (zmiany dotyczą określenia podstawy określenia przepływów pieniężnych wynikających z umowy w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (zmiany dotyczą ujawniania informacji związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
  • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (tu zmiany dotyczą wyceny w zamortyzowanym koszcie oraz na tymczasowych odstępstwach od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
  • MSSF16 „Leasing” (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej).

Jak widać, większość tych zmian wynika z reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Termin „reforma wskaźnika referencyjnego stopy procentowej” odnosi się do obejmującej cały rynek reformy polegającej na zastępowaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej alternatywnymi wskaźnikami referencyjnymi (wskazanych m.in. w sprawozdaniu Rady Stabilności Finansowej z lipca 2014 r. pt. „Reforming Major Interest Rate Benchmarks”).

Rozporządzenie Komisji UE wprowadzające te zmiany wejdzie w życie 3 lutego 2021 r. i ma zastosowanie najpóźniej wraz z rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2021 r. lub później.

Przypisy / Źródła
  • rozporządzenie Komisji (UE) 2021/25 z 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 39 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 4, 7, 9 i 16. – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 14 stycznia 2021 r. nr L 11.
Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM