MSSF 5: Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

W ewidencji księgowej jednostki można spotkać się z wieloma zdarzeniami gospodarczymi, które jest zobowiązana zgodnie z przepisami odpowiednio ująć w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu finansowym na koniec okresu sprawozdawczego. Trudności mogą pojawić się w ewidencji zdarzeń nietypowych, którą niewątpliwie jest problematyka aktywów trwałych, przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów związanych z działalnością zaniechaną. Kwestia ta opisana została w MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana.

CiRZ_2020_12_19.jpg

Cel i zakres standardu

Celem standardu jest określenie podejścia księgowego do aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz do prezentacji i ujawniania informacji dotyczącej działalności zaniechanej. W szczególności niniejszy MSSF wymaga, by:

  • aktywa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, były wyceniane w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, a amortyzacja takich aktywów została zaprzestana oraz
  • aktywa, które spełniają kryteria klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży, były prezentowane oddzielnie w bilansie, zaś wyniki działalności zaniechanej były prezentowane oddzielnie w rachunku zysków i strat.

Regulacje te nie odnoszą się do podanych poniżej aktywów zarówno dla pojedynczego składnika aktywów, jak i elementu grupy do zbycia. Przedstawione aktywa podlegają regulacjom przytoczonych standardów:

  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (MSR 12 Podatek dochodowy);
  • aktywa wynikające ze świadczeń pracowniczych (MSR 19 Świadczenia pracownicze);
  • aktywa finansowe wchodzące w zakres standardu MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena;
  • aktywa trwałe, do których stosowany jest model wartości godziwej przedstawiony w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne;
  • aktywa trwałe, które są wyceniane w wartości godziwej, pomniejszonej o oszacowane koszty związane ze sprzedażą, zgodnie z MSR 41 Rolnictwo;
  • prawa umowne wynikające z umów ubezpieczeniowych, zdefiniowanych w MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe.

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 77% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM