Obowiązki informacyjne emitenta obligacji na przykładzie spółek komandytowo-akcyjnych

Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO obligatariuszy będących osobami fizycznymi, nabywającymi obligacje emitowane przez spółki komandytowo-akcyjne. W opracowaniu zaprezentowano rolę spółek komandytowo-akcyjnych w procesie emisji obligacji, ich obowiązki informacyjne jako administratorów danych osobowych wobec obligatariuszy, rodzaje przetwarzanych danych osobowych obligatariuszy oraz ich odbiorców, a także cele i związane z nimi podstawy prawne przetwarzania i przechowywania tych danych.

CIRZ_6_2021_44.jpg

Spółka komandytowo-akcyjna jako emitent obligacji

Emisja obligacji stanowi jedną z form pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorców. Obligatariusze udostępniają emitentowi środki pieniężne na poczet prowadzenia przez niego działalności gospodarczej (np. na zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych, urządzeń czy technologii) w zamian za korzyści w postaci odsetek, udziału w zyskach emitenta (obligacje partycypacyjne) czy objęcia akcji (obligacje zamienne).

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o obligacjach¹, obligacje mogą emitować spółki komandytowo-akcyjne. Uchwały walnego zgromadzenia w sprawach emisji obligacji wymagają – pod rygorem nieważności – zgody wszystkich komplementariuszy (art. 146 §2 pkt 6 KSH²). Ponadto, wzmianka dotycząca uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji przyznawanych w zamian za te obligacje, wskazująca maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego, a także wzmianka o prawie obligatariuszy będących w posiadaniu obligacji partycypacyjnych do udziału w zysku emitenta podlegają wpisowi do KRS (art. 38 pkt 7 lit.g ustawy o KRS³ w zw. z art. 19 ust. 3 i art. 18 ust. 2 ustawy o obligacjach). Świadczenia wynikające z obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy określają warunki emisji, które należy złożyć w sądzie rejestrowym właściwym dla emitenta. W ich ramach emitent może zdecydować o ustanowieniu zgromadzenia obligatariuszy, stanowiącego reprezentację ogółu obligatariuszy uprawnionych z obligacji danej serii.

W okresie trwania stosunku prawnego łączącego emitenta obligacji (t.j. spółkę komandytowo-akcyjną) z obligatariuszami będącymi osobami fizycznymi, obejmującego emisję obligacji, realizację wynikających z nich świadczeń i praw, wykup obligacji oraz ewentualne dochodzenie i obronę przed związanymi z tymi czynnościami roszczeniami, dochodzi do przetwarzania danych osobowych obligatariuszy. Wiąże się to z określonymi obowiązkami nałożonymi na emitenta obligacji jako administratora danych osobowych wobec właścicieli obligacji (t.j. osób, których dane są przetwarzane).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 78% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM