Ewolucja systemu pomiaru wyników w firmie

Dla firm funkcjonujących w zmiennym otoczeniu zasadnicze znaczenie odgrywa budowa i implementacja strategii zapewniającej przewagę konkurencyjną. Sytuacja taka rodzi konieczność ciągłego rozwoju dotychczasowych narzędzi i technik zarządzania, tak aby kompleksowo sterować efektywnością podmiotu, właściwie diagnozować bieżące i przyszłe uwarunkowania oraz elastycznie reagować na zmiany otoczenia.

CiRZ_2_21_41.jpg

Do głównych kryteriów charakteryzujących nowoczesne koncepcje realizacji strategii zalicza się: identyfikację wąskich gardeł, podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych przesłanek, ukierunkowanie na sukces, identyfikację mocnych i słabych stron, kontrolę wykonania zaplanowanych innowacji, uwzględnianie wymagań klientów1.

Realizacja wdrożonej w firmie strategii skorelowana jest z systemem pomiaru osiąganych wyników. System ten pomaga przełożyć strategię na cele i wskaźniki ich wykonania.

Pojęcie pomiaru wyników

Pod pojęciem pomiaru (ang. measurement) należy rozumieć czynności ukierunkowane na wyznaczanie wartości poszukiwanej zmiennej. Pomiar to porównanie zmiennej mierzonej z daną wielkością odniesienia (jednostką miary). Polega on na liczeniu zjawisk lub ich własności za pośrednictwem określonej metody pomiaru. Podstawowymi cechami pomiaru jest powtarzalność (zgodność pomiarów wykonanych tą samą metodą) oraz odtwarzalność (możliwość otrzymania podobnego wyniku inną techniką)2. Podstawowym celem pomiaru jest zapewnienie firmowym decydentom koniecznych informacji, w odpowiedniej formie i we właściwym czasie3. Pomiar wywołuje skutki znacznie wykraczające poza system raportowania o przeszłości. Jego uwaga skupia się również na przyszłości oraz komunikowaniu istotnych informacji wszystkim jednostkom organizacyjnym i pracownikom przedsiębiorstwa4. Pomiar determinuje pracę zarządu i obejmuje, poprzez zarządzanie, wszystkie obszary funkcjonowania podmiotu (rysunek 1).

Wykorzystałeś swój limit bezpłatnych treści

Pozostałe 86% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników portalu. Zaloguj się, wybierz plan abonamentowy albo kup dostęp do artykułu/dokumentu.

Wybierz abonament już od 100 zł miesięcznie Pokaż abonament
Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań Wybieram

Abonament już od 100 zł miesięcznie

Dwutygodniowy dostęp bez zobowiązań

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

WYBIERAM

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM

Pełen dostęp do wszystkich treści portalu
to koszt 100 zł miesięcznie
przy jednorazowej płatności za rok

Dwutygodniowy dostęp do wszystkich treści
portalu za 99 zł netto, które odliczymy od ceny
regularnej przy przedłużeniu abonamentu

WYBIERAM