Baza wiedzy

CiRZ_231_08.jpg

Wizualizacja informacji zarządczej – proste, a jednak nie do końca

Maria Chochorek Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01
Aby prawidłowo zarządzać jednostką, należy mieć możliwie szybko zebrane informacje, zaprezentowane w najbardziej czytelny sposób. Najlepiej to zrobić za pomocą nowoczesnych metod zarządzania, wspieranych przez najnowsze technologie. Ponieważ w większości jesteśmy wzrokowcami, w pierwszej kolejności widzimy ilustracje, zdjęcia, grafiki czy wykresy. Jakie są najważniejsze zasady prezentowania informacji w takiej formie?
CiRZ_231_13.jpg

Koszty niezrealizowanych projektów

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01
Rozwój firmy często wiąże się z rozpoczęciem przez jednostkę nowych projektów, które w przyszłości mają przynieść korzyści. Zdarzają się jednak przypadki, że przedsiębiorstwo z przyczyn ekonomicznych musi zrezygnować z dalszej pracy nad projektem. Jak zatem rozliczyć poczynione wydatki związane z niezakończoną inwestycją i czy mogą one zostać zaliczone do kosztów podatkowych?
CiRZ_231_20.jpg

MSSF 13 – wycena wartości godziwej

Łukasz Walkiewicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Proces wyceny jest niezwykle ważny w każdej jednostce, gdyż ustala on kwoty pieniężne poszczególnych składników majątku firmy, które wykazane są w sprawozdaniu finansowym. Wartość godziwa stanowi jedną z możliwych metod wyceny. W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej nr 13 – wycena wartości godziwej znajdziemy sposoby określania wartości godziwej, możliwe techniki wyceny oraz sposoby ustalenia jej poziomów. 

CiRZ_231_25.jpg

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Piotr Gębiak Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest trwale związana z osobą przedsiębiorcy. Jego śmierć często prowadzi do znacznej destabilizacji w firmie. Co więcej, jeżeli między spadkobiercami nie ma zgody, proces stwierdzenia nabycia, a następnie działu spadku może się znacząco przedłużyć. Bywa niestety tak, że po ustabilizowaniu sytuacji między spadkobiercami okazuje się, że na odbudowę przedsiębiorstwa i powrót do świetności jest już za późno.

CiRZ_231_35.jpg

Tabele – formatowanie liczb

Marta Mrozowska Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Tabele są podstawowym narzędziem w Excelu. Bez nich nie uda się żadne zestawienie ani analiza. Wszystko jedno, czy pracuje się w obszarze controllingu, finansów czy rachunkowości, dane zawsze układa się w tabelach. Warto zatem poświęcić kilka chwil, aby dane prezentowane w tabeli były przejrzyste i czytelne. Pierwszym krokiem jest odpowiednie sformatowanie liczb, które są podstawą każdej tabeli.

CiRZ_231_41.jpg

Stopa zwrotu z dłużnych papierów wartościowych

Dariusz Stonka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Racjonalne inwestowanie w dłużne papiery wartościowe wymaga umiejętności wyznaczenia spodziewanej rentowności z tytułu ich zakupu. W momencie podejmowania decyzji zarówno o zakupie, jak i sprzedaży papieru wartościowego o charakterze dłużnym należy określić jego rentowność w oparciu o informacje dotyczące prognozowanych przyszłych przepływów z tytułu posiadania tego papieru. Znając rentowność papieru wartościowego, można określić, czy jego cena jest odpowiednia i na tej podstawie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

CiRZ_231_45.jpg

Procesy inflacyjne

Marek Barowicz Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Inflacja to kumulatywny proces wzrostu ogólnego poziomu cen o ciągłym charakterze, związanym z zaburzeniami właściwego funkcjonowania mechanizmu społeczno-gospodarczego. Definicja ta wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w niej kryteriów. Jaki proces jest inflacją, a jaki nią nie jest? Jaki wpływ na poziom inflacji mają oczekiwania inflacyjne? Jak można walczyć z inflacją?

CiRZ_231_31.jpg

Testy na utratę wartości aktywów – case study

Dariusz Stonka Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01

Zgodnie z prawem bilansowym wycena aktywów w bilansie powinna być poddawana regularnej ocenie. W sytuacji, gdy pojawią się przesłanki wskazujące na utratę wartości składników bilansu, należy dokonać stosownych odpisów aktualizujących ich wartość. Aby określić, czy taki spadek wartości miał miejsce, wykonuje się testy na utratę wartości aktywów, które stanowią przedmiot rozważań niniejszego artykułu.

Planowane uproszczenia w rachunkowości od 2019 r.

Paweł Muż Controlling i Rachunkowość Zarządcza 12/2018 nr 12/2018 z dnia 2018-12-01 Tekst otwarty
1 stycznia 2019 r. to data planowanego wejścia w życie wielu korzystnych zmian w ustawie o rachunkowości. Projekt przewiduje m.in rozszerzenie katalogu jednostek mikro i małych, jak również częściowe zbliżenie rachunkowości do przepisów podatkowych (np. w zakresie amortyzacji i leasingu).

Filtruj artykuły wg.